Poem logo
Poem logo

huong com ngot hay loi em ngot

Tac gia: Dao Tien Luyen
Nho´ hom a´y vu`a buo´c va`o thu vie?n,
Em la?i ga`n:
- Phie`n anh chu´t duo?c khong ?
Ro`i tu` tay nguo`i nu~ sinh kie`u die~m
Trao co´m thom me? vu`a mo´i la`m xong .

Huong co´m ngo?t hay la` lo`i em ngo?t,
Go´i la sen hay go´i ghe´m tam ti`nh .
Tuy hai dua´ nhung suy tu la` mo?t,
Cu`ng uo´c mo tha´m de?p chuye?n chu´ng mi`nh .

- Ne´u mai mo´t trong nhu~ng la`n cuo´i ho?i,
Me? muo´n anh co´ da~n le~ co´m xanh,
Sao ti`m duo?c co´m la`ng Vo`ng thom mo´i
De? la`m vui nhu~ng thu?c kha´ch ra´t sa`nh .

- Huong co´m de?o, em xin anh yen tri´,
Me? thuong em da~ chi? ro~ ngo?n nga`nh .
Em le´n giu´p xin anh du`ng ba?t mi´.
Me´n chu´c anh so´m cong toa?i danh tha`nh .

***

Hom nay anh vui mu`ng ve` mie`n Ba´c,
Va~n co´m xanh vo´i huong vi? ngo?t nga`o ;
Huong co´m nga´t go?i sa`u ve` cha´t nga´t,
Bie´t ti`m dau nguo`i em ga´i thuo? na`o ?

Ba´c California
24-6-2002 Da`o Tie´n Luye?n

- Dang trong ta?p tho Thu Gu?i Mo?t Nguo`i,
Tho Da`o Tie´n Luye?n xua´t ba?n nam 2003 .

- Dang tren Tho Dactrung.com tu` nga`y 26-6-2002.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm