Poem logo
Poem logo

chấp thân

Tác giả: Lê Huy Trứ
Ngộ sở dĩ có họa lớn này
Vì ngộ vô minh chấp vị kỷ,
Nếu ngộ vô thân, vô ngã
Khổ đau đâu có thể bám trụ tâm.
*
Miếng đỉnh chung động lòng trần tục,
Chốn phồn hoa lừa kẻ vô minh.
Giấc Nam Kha khéo bất đắc,
Tỉnh cơn mơ dậy, thấy mình kiến không.
*
Thịnh hay suy lo âu cũng rứa,
Tâm lo âu vì chấp nhục thân.
Nhục vinh là mối khổ tâm,
Leo cao té nặng cũng ngần ấy lo.
*
Được không lo sợ cũng vậy thôi,
Thân si ngã chấp tấm lòng động,
Chấp thường khổ tâm can rối,
Ba chìm bảy nổi cũng ngần ấy thôi.
*
Luôn đau khổ do thân ngũ uẩn,
Không thân này ai dễ lo âu.
Xin đem thân thể hiến cho,
Ai vì trần thế, chẳng tơ tưởng mình.
*
Tâm bố úy vì thân sở trụ,
Vô ngã thân tâm ai sợ lo?
Tam bảo cúng dường thân tâm,
Bố thí thiên hạ, chẳng tơ tưởng mình.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm