Poem logo
Poem logo

khat tinh

Tac gia: Tu Van Thu
Co´ nhu~ng ke? luon di ti`m di?nh nghi~a
cu?a Ti`nh Yeu tren nhu~ng via he` Ðo`i
lu´ng tu´ng ,
buong mi`nh ,
va`o lo`ng cuo?c choi
Khi tha´ng - ba?i ho~i oi khong di?nh doa?t .

Roi ,
Te´ ,
Chi`m va`o do`ng
Troi ,
Da?t .
Lo`m co`m da?y ,
cho´i , ga?t mi`nh mi`nh : dau
Ti`nh Yeu : tro` choi ho?ng tu` da`u , khong di?nh lua?t nen ke? sa`u la` tha´ng .

Ga?p mi`nh chi`m sau : cay, da´ng
Va`o co~i sa`u … tie´p tu?c , mua - na´ng , rong choi
Ti`m Ti`nh Yeu trong tro´ng ,va´ng , cuo?c do`i
Ði?nh lua?t yeu vie´t la?i cho " rieng toi " la`n nu~a .
Ba´t da`u la?i cuo?c choi , tha`m hu´a :
tha´ng va´n na`y , mo?t nu?a … do`i vui , mo?t nu?a kia nhu da~ nga`m ngu`i , ta se~ go~ ba`ng da?p vu`i quen , bo? .

Co´ nhu~ng ke? ti`m Ti`nh Yeu be´ nho? giu~a lo`ng tro`i :may do? , ma`u tang ,ma`u ma´u yeu , ma`u cu?a huy hoa`ng , ma`u huye´t , thi?t , buo`n loang vi` tu´c tuo?i .
Ho? va~n ti`m Ti`nh Yeu trong kie´p tuo?i
Va?n mu`a trang , nga`n kie´p cu?a da?i duong ,
Ma~i ti`m trong nghie?t nga~ , dau thuong ,
ro`i gu?c nga~ , mien truo`ng co`n chua de´n .

Va` co´ ke? cho` Ti`nh Yeu lo~i he?n
Cuo´i cuo?c do`i , chua ve?n da~ hoa`ng hon
Mo? huye?t do`i da`o so´i , do?i chon
Oi … nhu~ng ke? linh ho`n co`n chua so´ng ….
Ho? va~n do?i , va~n cho` , trong , ngo´ng Ti`nh Yeu trong tie´ng so´ng bien ga`o , mo?t la`n Ti`nh de´n , Yeu trao , mo?t la`n thoi uo´c he?n va`o tao ngo? !

Ro`i mo?t ke? khong di ,
…. va`o tuye?t lo?
Ngoa?nh quay nhi`n , lo´ nho´ ki`a da`ng sau : nhu~ng thuong dau , oan tra´i , oa´i oam , khong ma`u (?) nhu a?o mo?ng , nhu cuo`ng dau khon ta? .
Phi´a truo´c khong co`n duo`ng di ,
Quy? nga~ …..
Nguo´c len tro`i , oi a la?i tha?t cao
Keu cu´u , the´t ga`o … , Tro`i cha?ng nghe sao ?
chi? nghe tie´ng Ta rao : na`y …. ta ba´n …. ho`n xa´c ta , ai mua ? ta ba´n
Cha?ng va?n kim , chau ngo?c ,
Ta do?i va´n co` do`i , do?i mi`nh de? choi la?i cuo?c choi , ta muo´n so´ng la?i mo?t do`i … thua … ma´t .
Hay cho ta , Ti`nh Yeu … lo`i he?n kha´t .

12/10/2001

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm