Poem logo
Poem logo

mui cua me

Tac gia: Nguyen Van Anh
MU`I CU?A ME?

Tho`i son tre?
Me? thom mu`i con ga´i
Mu`i ta`m dau rom ra? que nha`
Mu`i bo` ke´t huong cau thom la´m
Mu`i thanh xuan do`ng no?i - Me? trao cho cha

Nga`y vo~ o´i con ra
Me? co`n thom mu`i chan go´i
Mu`i tro than ho?t muo´i cu? gu`ng
Con bu´ mo´m
Me? thom mu`i vu´ mo?ng
Con di la~m cha~m
Me? thom mu`i com nha~o cha´o hoa
Con de´n truo`ng la`ng
Me? thom mu`i lu´a rom ga?o mo´i
Con len truo`ng huye?n
Me? thom mu`i com bo´i mo cau
Khi con o´m dau
Me? thom mu`i cu?a Pha?t
A`... oi
Om con mu`i Me? to?a ra
Be?nh hoa?n tieu ta´n ta` ma pha?i lu`i
Nga`y na´ng ha?n
Me? thom mu`i me da´t
Tha´ng mua da`m
Me? thom mu`i con ca´ cho?t nua

Con xa nha`
Mang theo mu`i cu?a Me?
Di dong doa`i Nam Ba´c
La` con di da´t ba`ng bie?n la?ng
La` con di chan cu´ng da´ me`m
Oi nhu~ng ke? di xa
Co´ nghe thom mu`i cu?a Me?
Me? thom mu`i be´p lu?a que nha`
Mu`i cu?a Me? la` mu`i ra´t tha?t
Nga`y con tha`nh gia tha´t
Me? thom mu`i cheo cuo´i
Mu`i a´o khan de`n ruo?u tra`u cau
Nga`y tha´ng qua mau
Thoa?ng chu´t huong do`i, con he? ha?
Me? co`n giu~ mo?t mu`i dan da~ nhu rom
Do`i con la?n da?n a´o com
Me? la` a´o ga´m, ta´m thom, no`i do`ng
Do`i con mo?i go´i cho`n chan
La? thay Me? va~n thom ma`m lo?c non
Con ma´y ma?t con
Va~n ngo~ mi`nh be´ da?i
Vi` nha` ta co`n mu`i Me?, mu`i Ba`
Mu`i Ba` - mu`i ca´i vu´ da
Mu`i cau tra`u vo´i mu`i hoa me? tro`ng

Me? oi
Me? mo´i do´
Bo´n mu`a ma?c a´o the tham
Sao no~ vo?i gia` khong tre? ma~i
De? va~n buo?i cho? chie`u ta´t ba?t di mau
Vi` bie´t con cho` go´i ke?o cau du`m trong la´ chuo´i
Oi cu?c ke?o cau co´ huong buo?i huong ngau
Co´ con cu keu da`u ho`i de? tho`i gian qua chi vo?i

Bay gio` to?i nghie?p Me? toi
Ta´m muoi ba tuo?i xe´p doi ca´nh co`
Mu`i cu?a Me? quanh co giuo`ng chie´u
Mu`i tra`n ai kho kie?t xa´c than
Mu`i da xuong ben uo´t Me? na`m
De? ca? do`i ben ra´o con lan
Khuya nay quy` xuo´ng om chan
Me? oi da~ la?nh toa`n than
Ma´t ro`i!

Cay cau gia` ngoa`i san che´t du´ng
Ngo?n tra`u khong he´o u´ng ru?ng ro`i
Gio´ kho´c ngoa`i gia?u mo`ng toi
Tre tru´c quo` qua?ng ti`m hoi Me? gia`
Me? hie`n di chuye´n cho? xa
Mu`i Me? ca´nh Ha?c bay ra co~i Tro`i
Con tha`nh du´a tre? mo` coi
La?ng chie`u nhang kho´i ti`m hoi Me? hie`n

NGUYE~N VAN ANH - Nha Trang

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm