Poem logo
Poem logo

ba dạy

Tac gia: Tràn Duy
Khi sinh ra duo?c go?i con Li´nh Ngu?y.
Ba da?y ! Yeu dan ! Yeu Nuo´c ! Khong he`n.
Khong gian do´i la`m cuo´p de? sinh to`n.
Khong a dua ba´n Nuo´c ma?c than nghe`o.
Khong gu?c da`u he`n nha´t truo´c gia?c Thu`.
Nga?ng cao da`u tu? ha`o du` ma´u do?.

Va`.....

Die`u ma?c nhien Co?ng ky` thi? Ngu?y con.
Chu´ng xa`m xi` ! Con Ngu?y ! Do´ tha´y khong.
Khi truo?ng tha`nh Co?ng choi tro` do`ng ho´a.
Do`ng ma´u do´ Co?ng sao the? thay do?i.
Chu´ng du`ng chieu bo´p nghe?t duo`ng muu sinh.
Ly´ li?ch Ngu?y ! Do´i nghe`o luon deo ba´m.

Ro`i...

Do´i la` do´i ! Nhung quye´t khong xa nga~.
Theo Co?ng thu` ! Gie´t do`ng loa?i kie´m an.
Theo Co?ng thu` ! Tho´i do?i tra´ng thay den.
Theo Co?ng thu` ! Ho?c ngo? nga´o ,lo?ng ngon.
Va~n be`n lo`ng yeu dan yeu nuo´c Vie?t.
Va~n nuoi chi´ ! Nga`y du?ng la?i Nuo´c Nam.

Tra`n Duy ( duyanhsangtudo.blogspot.com )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm