Poem logo
Poem logo

kinh kim cang

KINH KIM CANGNhư lai chẳng đến chẳng hề đi [1]


Phật ở từ Tâm- Tâm tự sinh


“...Lấy sắc cầu Ta - đừng mong gặp...


Dùng thanh kiến Phật - chẳng lai sinh”[2]


Tâm chơn - vạn pháp tâm là một


Tâm vọng - ngàn duyên sắc khởi sinh


Thế giới đó là không thế giới [3]


Nhân sinh chẳng phải ấy nhân sinh...

Dương Lam[vophubong]

1]Như lai là không từ đâu đến, cũng không từ đâu đi nên mới gọi là Như lai...[Như lai giả,vô sở tùng lai diệc vô sở khứ, cố danh Như lai...Phật thuyết,kinh Kim cang...]


[2]Nếu lấy sắc thấy ta,lấy âm thanh cầu ta,


Người ấy hành tà đạo,chẳng được thấy Như lai


[Nhược dĩ sắc kiến ngã,dĩ âm thanh cầu ngã.


Thị nhân hành tà đạo,bất năng kiến Như lai...Phật thuyết:Kinh Kim cang]


[3]Phật thuyết: Ngã kiến,nhân kiến,chúng sanh kiến,thọ giả kiến ; tức phi ngã kiến,nhân kiến,chúnh sinh kiến,thọ giả kiến...;thị danh ngã kiến,nhân kiến,chúnh sanh kiến,thọ giả kiến...Kinh Kim cang]

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm