Poem logo
Poem logo

chuọt chui dày bình

Nha` toi co´ mo?t chie´c bi`nh
Ai ai cu~ng quy´ ba`ng ti`nh yeu thuong
Chie´c bi`nh ky? va?t que huong
Cu`ng bao gian kho´ tren duo`ng chie´n tranh
Bao nam la` cu?a de? da`nh
Rang da?y con cha´u pha?i canh giu~ bi`nh
Ho`n que ma´u to? hie?n linh
Cu`ng bao co nghie?p theo bi`nh xua nay
Tha`n bi`nh giu´p do~ tu`ng nga`y
Com an ga?o de? cha´t da`y trong kho
Chua gia`u nhung la´m mo´i lo
Lu~ chuo?t lu~ bo? cu´ bo` cu´ chui
Chuo?t na`y la` chuo?t nha` nuoi
Cho nen chu´ng hie?u tie´ng nguo`i ra´t hay
No´ du?c no´ khoe´t tu`ng nga`y
Tieu bao cong su´c ca´y ca`y ong cha
Bay gio` sinh ba?y sinh ba
Ne´u so dan so´ thi` la` dong hon
Chua ke? no´ gia?n no´ ho`n
No´ ca´n no´ xe´ sa?ch tron que nha`
Nhung he~ no´ bi? ra`y la
La` buo`n la` tu?i the´ la` chui vo
Ti`m hoa`i khong tha´y chu´ng mo
Cha´c la` co´ le~ chu´ng chui vo bi`nh
Chuo?t na`y no´ ra´t thong minh
Bo?i vi` no´ hie?u la` mi`nh thu´ tha
Chie´c bi`nh su? nghie?p ong cha
Thi` ai na`o no~ loi ra da?p bi`nh
Du` sao cu~ng cho? an ti`nh
Lau nay yeu quy´ nen mi`nh mo´i nuoi
Chuo?t oi co´ hie?u tie´ng nguo`i
Thi` xin ma`y ha~y bo` chui kho?i bi`nh
To? tong ne´u co´ hie?n linh
Thi` khuyen lu~ chuo?t giu~ bi`nh que huong
Chie´c bi`nh mang na?ng ti`nh thuong
Chu´ng con khong the? kien cuo`ng pha´ di
Lu~ chuo?t va~n cu´ na`m y`
Bay gio` mo?t lu~ chi´t chi da`y bi`nh
Nhung ma` ne´u ma~i na?ng ti`nh
Lu~ chuo?t dong du´c cu?a mi`nh vo~ thoi
Tha´p nhang kha´n la?y ong tro`i
La`m sao duo?i chuo?t ma` tho`i giu~ nguyen.

(07/10/2015)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm