Poem logo
Poem logo

dòng nai nguòn cọi

Mo? da`u

Sinh tha`nh Toi o? Be´n Tre
Ti`nh yeu na?y no? duyen se noi na`y
Do`ng Nai ga´n bo´ cho´n day
Xem nhu que qua´n thu´ hai cu?a mi`nh
Co?i nguo`n ni´u giu~ an ti`nh
Truy ti`m van ho´a de? nhi`n tuong lai
Xuyen suo´t mo?t cha?ng duo`ng da`i
Ba`i tho ghi la?i Do`ng Nai ti`nh co`

Chuong 1 – Ten go?i Do`ng Nai

Do`ng Nai co´ tu? bao gio`
Khong ai nho´ ro~ ma?p mo` di?a danh
Bie´t ra`ng do´ cho´n hu`ng anh
Tu` trong li?ch su? no?i danh ba mie`n
“Do`ng Nai nuo´c ngo?t gio´ hie`n
Bien Hu`ng muon thuo? day mie`n an vui”
Tho`i Ong Don (Le Quy´ Don) da~ bie´t ro`i
Phu? bien ta?p lu?c thom mu`i Do`ng Nai
“Nha` be` nuo´c cha?y chia hai
Ai ve` Gia Di?nh, Do`ng Nai thi` ve`”
Do`ng Nai ca?nh de?p bo´n be`
Tren “Do`ng” thom lu´a, song ke` nhie`u “Nai”
“Bao gio` ca?n nuo´c Do`ng Nai
Na´t chu`a Thien Mu? mo´i sai lo`i nguye`n”
Xua kia mo?t co~i tro`i rieng
Bao go`m ca? da~y ru`ng thieng song da`i
Gia?c ve` xe? ta´m chia hai
Do`ng Nai ma´t lo´i dem nga`y phan ranh
Mo?t chi´n ba?y sa´u (1976) yen la`nh
Do`ng Nai tro? la?i di?a danh nga`y na`o
Que huong nga~ no´n nghieng cha`o
Mo`i co ba´c de´n ngo?t nga`o Do`ng Nai

Chuong 2 – Kha?o co? Do`ng Nai

Ti`m ve` co?i re~ lau da`i
Pha?i tu` kha?o co? nhu~ng nga`y xa xua
Tho`i gian tha´m thoa´t thoi dua
Chon vu`i manh mo´i na´ng mua lau nga`y
Bay gio` muo´n bie´t du´ng sai
Pha?i da`o pha?i cuo´c ca? nga`y la~n dem
Ha`ng Go`n, Bi`nh Lo?c, Cam Tiem
Do´c Mo, Phu´ Quy´ da`u tien phoi ba`y
Da`u Giay, Nu´i Da´t hom nay
Suo´i Linh, Ca`u Sa´t no´i da`i ban xua
Bi`nh Da, Ra?ch La´, Lao Ru`a
Go` Me, Ca´i Va?n treu du`a thien nhien
Long Giao tra´n giu~ truo`ng tie`n
Qua do`ng vu~ khi´ kha´p mie`n bie´t ten
Bi`nh Da da`n da´ vang re`n
Ha`ng Go`n cu? tha?ch xay ne`n linh thieng
Ti`m ve` co?i re~ da`u tien
Do`ng Nai va~n giu~ ne´t rieng que mi`nh

Chuong 3 – Go´m su´ Do`ng Nai

Que huong tha´m da?m an ti`nh
Thuong nhau gu?i ta?ng chie´c bi`nh tri an
Noi dau cu~ng nho´ nguo`i than
So´m hom chia se? an ca`n ben nhau
Do`ng Nai giu~ ne´t thanh tao
La`ng nghe` go´m su´ thua na`o noi dau
Bi`nh Da ba?y chi´n (1979) ti`m nhau
Go´m xinh go´m de?p mo?t ma`u que huong
Suo´i Linh – Vi~nh Cu?u yeu thuong
Go` Me – Tho´ng Nha´t mo?t duo`ng ba´c nam
Long Kha´nh – Ca`u Sa´t di la`m
Suo´i Cho`n – Bi`nh Lo?c va~n cam do?i cho`
Ha`ng Go`n – Ca?m My~ nen tho
Ca´i Lang – Nhon Tra?ch mo?t bo` go´m xinh
Phu´ Ho`a – Xuan Lo?c chi´ ti`nh
Ai di de´n do´ ruo?u bi`nh say me
Do`ng Nai go´m su´ mo?t be`
Tie´c thay hie?n da?i giu~ le` gian truan
Du` sao cu~ng du? vui mu`ng
Go´m xinh su´ de?p da~ tu`ng Do`ng Nai

Chuong bo´n – Dan gian Do`ng Nai

Tra?i qua nhu~ng cha?ng duo`ng da`i
Dan gian luu giu~ khong phai lo`i truye`n
Bi`nh Tha`nh – Van Mie´u va~n nguyen
Nghi`n ba?y muo`i lam (1715) ho`n thieng Bien Ho`a
Ho?c ha`nh theo da?o Nho gia
Quy´ Ong Kho?ng tu? mong nha` du´c nhan
Gio` day do?i mo´i ca´ch tan
Dung na?p van hoa´ cu`ng dan mo?i mie`n
Truye?n ke? xua´t hie?n da`u tien
Cu`ng bao cau chuye?n cu?a rieng que mi`nh
Ba` To`n (Nguye~n Thi? To`n) than ga´i na?ng ti`nh
Da?m truo`ng go~ to?i cho`ng mi`nh quy´ thay
Ngu?a ho`ng trung nghi~a than ga`y
Che´t cu`ng Cu Ca?n (Nguye~n Cu Ca?n) nhu tha`y vo´i ta
Da?m da` nhu~ng khu´c dan ca
“Sa`u rieng An Lo?i, chuo´i gia` Long Tan
Ca´ bui, so` huye´t Phuo´c An
Ga?o thom Phuo´c Kha´nh, tom ca`ng Tam An”
Trai ga´i le~ ho?i ho` vang
Xo nam, xo nu~ nhu~ng tra`ng vo~ tay
“Do`n anh hay chu~ la´m ta`i
Cho em ho?i thu? mo?t va`i cau ca
Anh nguo`i xu´ o? Bien Hoa`
Do´ anh bie´t buo?i Thanh Tra` dau ngon
Thuo´c dau da`m kho´i me ho`n
Da´ dau nuo´c cha?y va~n co`n tro tro”
“Ho?i tho thi` da´p ba`ng tho
Da´ Ha`n nuo´c cha?y tro tro va~n co`n
Tan Hue? thuo´c la´ thom ngon
Buo?i thanh thi` cha?ng dau hon Tan Trie`u”
Nguo`i Hoa, nguo`i Vie?t cu`ng nhie`u
Chung so´ng hoa` thua?n chua die`u tie´ng tai
Le~ nghi tu?c le? tuy hai
Giao thoa ho?i nha?p lau nga`y chung nhau
Do`ng Nai an no´i ngo?t nga`o
Tu?c le? gi`n giu~ da?m ma`u dan gian

Chuong nam – Di`nh, Chu`a Do`ng Nai

Chu´ng sinh trong co~i nhan gian
Di`nh, de`n, chu`a, mie´u tha´p nhang mo~i nga`y
Co´ tam thi` ga?p va?n may
Ro`i se~ de´n lu´c cuo~i may len tro`i
Do`ng Nai tho` cu´ng la´m noi
Noi di`nh, noi mie´u, noi noi chu`a chie`ng
An Hoa` – Be´n Go~, Di`nh thieng
Hie?p Ho`a – Bi`nh Ki´nh co~i rieng mo?t vu`ng
Tho` Ong Hu~u Ca?nh anh hu`ng
Mo?t tay gay du?ng ca? vu`ng Do`ng Nai
Tan Lan huo´ng ma?t song da`i
Ghi on cong du´c Tha´ng Ta`i – Thuo?ng Xuyen
Bu?u Hoa` – My~ Kha´nh di lie`n
Nho´ nguo`i to?ng tra´n du´c hie`n Tri Phuong
Long Thie`n – Chu`a na?ng ti`nh thuong
To?a son huo´ng thu?y nhu duo`ng ro`ng bay
Bu?u Long na`m o? huo´ng tay
Non xanh, nuo´c bie´c, tra´ng may co~i tra`n
Thu? Huo`ng, Da?i Gia´c, Hoa`ng An
So´m hom tie´ng mo~ theo va`ng cau kinh
Do`ng Nai vo´n na?ng an ti`nh
Di`nh, chu`a, de`n, mie´u de? nhi`n tu` bi

Chuong sa´u – La`ng co? Do`ng Nai

Doi chan theo nhu~ng buo´c di
Ve` tham la`ng co? co´ gi` xuye´n xao
Dua thuye`n tra?y ho?i nga`y na`o
Day la`ng Be´n Go~ kha´ch va`o tham quan
Long Tha`nh duo`ng ro?ng thenh thang
Nay do thi? ho´a de? la`ng them xinh
Tan Trie`u – Be´n Ca´ nghi~a ti`nh
Que huong Vi~nh Cu?u tram nghi`n buo?i cam
Kha´ch va`o lie´c ma´t tha´y ham
Sum xue cay tra´i yeu la`m hon choi
Hie?p Hoa` gio´ ma´t nguo`i oi
Day Cu` lao pho´ tro?n do`i ben song
Nga`y xua de?t chie´u du´c do`ng
Nga`y nay lu´a mi´a va`ng do`ng chim reo
Do`ng Nai anh quy´ anh theo
Theo ve` la`ng co? cu`ng gieo duyen ti`nh

Chuong cuo´i – Tha´ng ca?nh Do`ng Nai

Na´m tay cha?t la?i doi mi`nh
Em dua Anh de´n vo´i ti`nh Do`ng Nai
Que Em nu´i ro?ng song da`i
Ba Cho`ng nu´i da´, tha´c da`y Tri? An
Tha´c Mai, Ba Gio?t sa~n sa`ng
Cho` anh ra?nh ro~i theo na`ng di xem
Di?nh Qua´n noi do´ que em
Tha´c Mai, Ba Gio?t cha?y dem cha?y nga`y
Ca´t Tien ru`ng cha?m de´n may
Suo´i Cho`n, Ba`u Sa´u noi day sinh to`n
Long Kha´nh no?i tie´ng chom chom
Suo´i Tre ca?nh de?p, Ha`ng Go`n no?i danh
Son Thu?y – Do`i de?p tuoi xanh
La´m chim nhie`u thu´ sao da`nh bo? qua
Ca?m My~ da´t ro?ng bao la
Co´ Do`i Son Thu?y, co´ nha` ha`ng ngon
Bu?u Long vu`ng da´t cu?a ro`ng
Quanh nam ma´t me? tro`i ho`ng ho` xanh
Tra´n Bien gio´ ma´t trang thanh
Tham quan, ngu? nghi?, ho?c ha`nh, vui choi
Do`ng Nai co`n la´m nhu~ng noi
Di nhie`u mo´i bie´t cuo?c do`i bao la

Ke´t

Ma´y do`ng gu?i ba?n gu?i ta
Do?c tho thuo?ng thu´c cu~ng la` nie`m vui
Hie?u hon van ho´a, con nguo`i
Mo~i vu`ng, mo~i ca?nh, mo~i tho`i da~ qua
Do`ng Nai do´n kha´ch ga`n xa
Co´ toi, co´ ba?n, co´ ta, co´ mi`nh./.

(Da?ng Hoa`ng Vu~ – 06/11/2015 - 19/02/2016)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm