Poem logo
Poem logo

chet ben nhau

Tac gia: Tran Khiem
Che´t ben nhau – uo´c ao khon nguoi
Cuo`i di, cuo`i tren nhu~ng nu? cuo`i
Dua lung ve` ben khoang tro`i xa
Ta yeu em nen ma´t que nha`

Che´t ben nhau – cu`ng phu´t cu`ng giay
Cu`ng gia´c mo con cho´ la?c ba`y
Di tha´t the?u – da´ng di tha`n tha´nh
Tren so?i da´ – tren thi?t – tren tay

Tren na´m mo` dem ro?i ma´t va`ng
Ta yeu nguo`i de?p gia´u dung nhan
Ta yeu mo?t ca´i ho`n linh do?ng
Em ghe´ch chan truo`ng va?n pho´ tan

Che´t ben nhau nhu nhu~ng cay ca`u
Bo´ng chi`m in xuo´ng go´t chan say
Ta the`m tu? va~n song huong qua´
Ta uo´ng mu`a ma`ng hoa`i khong no

Ta de` ca nu~ tren thuye`n nho?
Ke` dao vo co?, no´i yeu em
Mua phu`n be´n ngu? la?nh tu` tim
Tha´m ra da de? to?a ra giuo`ng

Che´t ben nhau nhu nhu~ng ta´m guong
Nhu~ng ta´m guong khong bao gio` vo~
Ne´u nhu khong co´ nhu~ng dem cuo`ng
Nho´ em ru`ng ro?n ne´n nhi`n nhang

Ta tro? ve` trong gio´ ha´t hiu
Ti`m em tan loa~ng giu~a buo?i chie`u
Ti`m em da?m da?c trong cu?c gio´
Gio´ lan va`o hai ma´t do? gay

Che´t ben nhau giu~a lu´c co`n say
Oi mo?t gia´c mo da´ng bo? tie`n
Ta ba´n linh ho`n cho ta´t ca?
La´y tie`n mua la´y mo?t la`n may

May oi gio´ oi, ma`y o? dau?
Em ga´i bi? cam de´o ve` nu~a
Cho ta treo co? tren do`i thong
Che´t mo?t mi`nh oi qua´ ha~i hu`ng

So´ng mo?t mi`nh oi qua´ na~o nu`ng
Ta di ti`m so?i long em ro´t
Ma?t tro`i cao hu´ng do´t so?i long
Ta tu´c ma` khong no´i duo?c gi`

Che´t ben nhau – tren mo?t lo´i di
Tro`i oi! Nha?t nguye?t da´i ra mua
Tro`i oi! Nha?t nguye?t khe` ra na´ng
Ta va´p do`i nhau te´ lo?n nha`o

Che´t ben nhau – ai giu´p bo?n tao?
Ma´u chua kho – da`u na´t ben da`u
Na~o nha~o tra?i ra tha`nh ne?m a´m
Trung ba`y bo´n tro`ng ma´t bo?n tao

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm