Poem logo
Poem logo

ác mọng

Tac gia: Le Canh Tien
A´C MO?NG

Thie´t nghi~ tra`n gian ha?n qua?t que`
To mo`m lo´n gio?ng chi? ngo`i khoe
Da`ng Tay la´p lu?ng na`m co cu?m
Nga~ Ba´c ru`m beng nha? da?n xo`e
Bie?n che´t bao nguo`i dang gia?n du~
Trang chi`m ma´y ke? ba?n lo`ng nghe
Mu`i hoi nhie?m do?c tu`ng con gio´
Co´ le~ na`o ta bi? quy? de` ...

Co´ le~ na`o ta bi? quy? de`
Hay la` a´c mo?ng no~ luo`n khe
Me`n chan chu?a ki´n da`u me muo?i
Cu?a ngo~ ca`i so do´m la?p lo`e
Dong giu~a thien ha` con gio´ do?
Troi dau ma?t bie?n ca´nh buo`m hoe
Ki`nh ngu lo?i nuo´c loa`i sieu da?ng
Be~ ma?t tha`ng Tay de? chu´ng de`...

Be~ ma?t tha`ng Tay de? chu´ng de`
Ta tha`m tu? ho?i du´a na`o che
Ba`y lang ga?o bo´i ngo`i rieng le?
Lu~ so´i tie`n gom do?i du? be`
Sa´ng cu~ng treu nguo`i tren bu?c gia?ng
Dem co`n ghe?o a? duo´i ca`u tre
Tha`n dan ca? da´m da`nh boi nho?
Bi´t mu~i ma` di do?c vi?a he`

Bi´t mu~i ma` di do?c vi?a he`
Con do` chu?i ba?y deo the`m nghe
Vo` cam cha?ng no´i tha`ng kia ghe?o
Gia? die´c na`o hay mo?t lu~ que`
A´o bo? lung qua`n hia nho?n mu~i
Tay ca`m ga?y tru´c mu~ ba`ng che
Nhie`u cha ba?m tro?n nhu loa`i so´i
Ve~nh ma?t chi`a rau gio´ng quy? he` ./.

Le Canh Tien 18/02/2017

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm