Poem logo
Poem logo

"lien hoàn khúc" tuyẹt tình

Tac gia: Le Canh Tien
"Lien hoa`n khu´c" TUYE?T TI`NH

Thoi du`ng tie´c cu~ng cha?ng ca`n mong
Nu?a ga´nh hoa`ng hon da~ ca?n lo`ng
Na´ng nga~ lung tro`i con mo?ng a?o
Tho chi`m ma?t vo? a´nh de`n chong
Ho`n dem da?y so´m sa`u khoanh ma?nh
Mo?ng tro? ve` khuya le? da~m do`ng
Nhu~ng no´t thang tra`m nghe mo?i me?t
Cay da`n do? nhi?p uo´n vo`ng cong ...

Cay da`n do? nhip uo´n vo`ng cong
No´t nha?c na`o roi cha?y giu~a do`ng
Ca´nh nha?n xa ro`i con ba~o bie?n
Con thuye`n ca?p be´n ca?nh mu`a dong
Vo`ng tay chu?a a´m dem nga` ngo?c
Ke~ ma´t co`n hoi buo?i ma?n no`ng
Tie´c tuo?i xuan thi` xo nga~ mo?ng
Bay gio` ni´u la?i cu~ng ba`ng khong...

Bay gio` ni´u la?i cu~ng ba`ng khong
Tie´c de? ma` chi ma~i ba?n lo`ng
Mo~i sa´ng may tro`i xanh la? vo?ng
Bao chie`u gio´ tro? xa?m ho`n trong
Da`nh thoi khe´p cu?a du`ng khoi mo?ng
Da~ the´ vu`i chon ngo?n lu?a ho`ng
Nhu~ng da?o suong buo`n e a´p tho?
Ta da`nh ngoa?nh ma?t vo´i do`ng song...

Ta da`nh ngoa?nh ma?t vo´i do`ng song
Ma~i nga´m be`o troi no?i ba?p bo`ng
Cho? nhu~ng dem ti`nh xa ngo?n so´ng
Che tu`ng buo?i mo?ng tro´n da`u giong
Vi` sao hoa´n do?i chie`u mua lo?ng
La~o nguye?t hoa`n phien buo?i na´ng ho`ng
Ne´u da~ tin va`o duyen pha?n mo?ng
Xa vu`ng ky? nie?m co´ buo`n khong ?

Xa vu`ng ky? nie?m co´ buo`n khong ?
Ne´u pha?i tu` day vo~ mo?ng lo`ng
Gio´ bo~ng xoay chie`u khi lu?a cuo?n
Mua da`nh do?i huo´ng da?o cuo`ng phong
Ti`nh nhu ngo?n so´ng chao bo` lo?
Nghi~a tu?a la`n may khua´y da?o do`ng
Bo? ma?c dem ta`n ben da´m ra~y
Trang va`ng nga~ li?m me´ bo` song ...

Trang va`ng nga~ li?m me´ bo` song
Lu~ ca´ da`nh nhau ri?a bu?ng lo`ng
Nuo´c va~n mo ma`ng xuoi le?ch cha?y
May co`n luo~ng lu? tha? sa`u dong
Nhie`u hom do?i gio´ buo`n dong tro?
La´m bu~a ti`m huong le? do? do`ng
Bie´t de? khong co`n chi ga?p nu~a
Nhung ti`nh lo~i he?n co´ gi` mong ./.

Le Canh Tien 17/10/2016

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm