Poem logo
Poem logo

phuóc và uóc nguyẹn: vài lòi trao di xin anumodana (happy vesak day pl 2562 - 2018 dl)

Phuo´c chi´nh la` bo´ thi´, buong bo? tam Tham

Phuo´c la` thanh ti?nh tam ho`i huo´ng

Phuo´c la` giu~ gi`n gio´i lua?t theo tri´ tue?

Phuo´c la` ha`nh thie`n tu Chi? - Qua´n

Phuo´c la` cung ki´nh, phu?c vu? ba?c xu´ng da´ng

Phuo´c la` tuy` hi?, tam nghe pha´p thuye´t

Phuo´c la` tra´ch nhie?m, thuye´t pha´p die?u ma`u

Phuo´c la` cha´nh kie´n, khong ta` kie´n si me

Phuo´c la` tu ta?p ye?m ly huo´ng Ni´p ba`n.



Ba?n than toi luon khao kha´t so´ng do`i so´ng xua´t gia du´ng noi co´ tu ta?p du´ng theo BuddhaSasana nhung co´ the? do chua du? Duyen [...] toi chua the? thu?c hie?n duo?c y´ nguye?n na`y nen noi toi tu ta?p hie?n ta?i khong ho?i du? pha´p ho?c va` pha´p ha`nh mo?t ca´ch nghiem tu´c, co´ the? nhie`u vi? gio´ng nhu toi. Nhung die`u do´ khong quan tro?ng ba`ng vie?c chi´nh ba?n than chu´ng ta co´ tha?t su? quye´t di?nh nghiem tu´c va` hu´ng thu´ vo´i vie?c no? lu?c ho?c ta?p va` thu?c ta?p gia´o pha´p hay khong? Bo?i vi` Buddha va~n co´ nhu~ng gia´o hua´n da`nh cho nguo`i ta?i gia chu´ khong rieng gi` ba?c xua´t gia. Cu`ng la` con nguo`i, co´ da`y du? than tam ta´nh bie´t thi` de`u co´ the? thu?c ha`nh lo`i Buddha khong phan bie?t gio´i ti´nh, tuo?i ta´c, giai ca´p, ton gia´o, quo´c gia, dan to?c hay ba´t cu´ die`u gi` ca?, chi? ca`n chu´ng ta co´ ti´n tam chan cha´nh la`m ne`n mo´ng vu~ng cha´c cho su? thu?c ha`nh ma thoi!



Toi duo?c ho?c qua va`i lo`i da?y cu?a Nga`i Ajahn Chah mo?t vi? Thie`n su da´ng ki´nh nguo`i Thailand, co´ nhu~ng lo`i da?y Ajahn co´ y´ no´i ra`ng: "...Cuo´n sa´ch da´ng do?c nha´t chi´nh la` tam mi`nh... va` Ru`ng thie`n to´t nha´t cu~ng la` tam mi`nh.... Da?o Pha?t la` da?o cu?a tam, ai khong tu ta?p tam thi` do´ khong pha?i la` da?o Pha?t...".

Da?o Pha?t la` con duo`ng cu?a ba?c ti?nh thu´c. Chu´ng ta ti?nh thu´c da`n da`n kho?i nhu~ng me la`m luye´n a´i thi` chu´ng ta dang am tha`m di theo Da?o Pha?t chu´ khong ca`n ba´t cu´ ai hay to? chu´c na`o pha?i cong nha?n. Ba´m cha´p ta´t ca? nhu~ng lo`i da?y trong kinh die?n se~ la` ro~ng te´ch ne´u chu´ng ta khong tu? mi`nh qua´n chie´u than tam, se~ la` ngu xua?n ne´u chu´ng ta ca`u nguye?n bang khuang, se~ la` kho tru~ luu do?ng ne´u chu´ng ta chi? co´ ho?c thu´c suong.



Va` toi nho´ ba`i ke? trong sa´m gia?ng cu?a Tha`y Thanh Si~ ra`ng:

"Ho~i que nha` ga`n xa lo´n nho?,

Ke? tro`i dong co`n nho´ hay chang?

Xin du`ng do?i lo´p nha` tang

Lu`a ga?t nguo`i me´n Pha?t la´y la`m lo?i tu". Ti`nh tra?ng xua´t gia vo´i y´ do` pha`m tu?c ra´t nhie`u.

Ne´u chu´ng ta chi? xua´t gia vo´i bo? y, ca´i ba´t va` ca´i da`u ca?o tro?c ma` khong tu ta?p qua´n chie´u than tam, la`m nhu~ng vie?c khong xu´ng da´ng vo´i pha?m ha?nh ba?c xua´t gia thi` to´t nha´t chu´ng ta chi? nen la`m mo?t nguo`i cu si~ so´ng vien ma~n kie´p so´ng nuong tu?a Pha?t Pha´p Tang va` tho? tri` ngu~ gio´i cu`ng nhu~ng nga`y tho? Ba´t quan trai nhu va?y la` to´t hon.



La` nguo`i Cu si~ Da?o Pha?t thi` ha~y uo´c nguye?n thu?c ha`nh Phuo´c thie?n vo´i tam buong bo?, khong co´ su? uo´c muo´n, khong co´ tam o nhie~m tham lam - san ha?n - si me; khong nen qua´ mong ca`u Qua? cu?a phuo´c, khi la`m vo´i tam mong ca`u Qua? cu?a phuo´c thi` ha`nh do?ng do´ cha?ng pha?i la` Phuo´c nu~a. Du` bie´t no´i de~ la`m kho´ nhung ne´u de~ thi` ta´t ca? chu´ng ta dau co´ kho? tu` co? chi´ kim, co´ kho´ mo´i co´ su? tu luye?n.

Du`ng tin su? cu´u ro~i hay tie´p da~n, do´ la` de`u hoang duo`ng tra´i nhan duyen qua?.



Ha~y tu ta?p giu~ tam sa´ng suo´t - di?nh ti?nh - trong la`nh truo´c - dang va` sau khi la`m Phuo´c, do´ chi´nh la` tri´ tue? - gia?i thoa´t.

Sa´ng suo´t la` bie´t ro~ die`u mi`nh dang la`m, ho?p vo´i le~ da?o, thie?n la`nh. Di?nh ti?nh la` khi la`m chu´ng ta khong pho´ng tam lo da~ng, huo´ng tam du´ng da´n. Trong la`nh chu´ng ta la`m vo´i tam khong o nhie~m bo?i tham ca`u, san si thu´c du?c chi pho´i.



Ta´t ca? ca´c pha´p la´y gia?i thoa´t Ni´p ba`n la`m cu´u ca´nh, la´y du?c ma la`m can ba?n qua´n chie´u ye?m ly.



Co`n tre? co`n su´c lu?c co`n su? minh ma~n thi` co´ ma pha´t tam tu duo~ng thie?n tam, nuong theo ta´m guong Tam Ba?o ma tuy` duyen thu?c ta?p. Chu´ de? de´n khi than the? gia` nua mang da`y be?nh ta?t, lu?c can hu hoa?i tam tri´ me mo` thi` kho´ ma` tu ta?p. Lu´c do´ chi? co´ pha´t sanh ta` kie´n va´i la?y tu´ phuong xin Chu´a Pha?t gia ho?. Me ti´n la` con duo`ng ta´t da~n de´n cu?c kho? chu´ cha?ng pha?i cu?c la?c. Toi nam mo´i hai muoi mo´t tuo?i nhung do nghie?p qua´ khu´ nen be?nh dau o´m ye´u tu` nho?. De´n nam hai muoi tuo?i thi` toi mo´i tha?t su? bie´t de´n chan ly´ Tu´ tha´nh de´ do Buddha gia´c ngo? chi? ba`y. Do´ la` nie`m ha?nh phu´c lo´n lao cu?a do`i toi! Vi` khi than be?nh va` tam be?nh ne´u bie´t de´n Tu´ nie?m xu´ do´ la` mo?t co ho?i quy´ ba´u de? tu ta?p.



"Hoi Que Nha gan xa lon nho!

Ke Troi dong con nho hay chang?

Hay mau uon luc con mang,

Nen tre roi kho the lam cho ngay". - Tha`y Thanh Si~. Xin nho´ nha quy´ vi?.



Ba?n than toi thi` tu` khi nghi? ho?c de´n gio` thi` o? chu`a nhie`u hon o? nha`, no´i ra tha´y nhu?c nha~ chu´ khong pha?i khoe khoang chi. Tuy o? chu`a nhung khong duo?c da?y gia´o ly´ nguyen thu?y khong bie´t de´n kha´i nie?m Ba´t cha´nh da?o la` gi`!. Toi tu? tie´t tra´ch thuong ba?n than, toi chua du? tam lu?c de? tro?n do`i thu?c hie?n pha?m ha?nh sa mon cao quy´. Nghi? ho?c vo´i y´ di?nh va`o cho´n thie`n mon nhung gio` mo´i bie´t va`o thi` de~ nhung o? thi` kho´... Bay gio` ba?n than ca?m tha´y hoi lo la´ng ve` ba?n than ra´t nhie`u vi` khong nghe`, khong ba`ng ca´p, su´c kho?e thi` ye´u hay o´m dau lien tu?c do be?nh ta?t. Nhung va~n co´ ma cha´nh nie?m ghi nha?n va` nghi~ ve` nhu~ng die`u to´t la`nh ma` mi`nh co´. Do´ la` nie`m tin va`o Tam Ba?o,co´ ba´m chie´c be` ma` sang song me.



Khi so sa´nh toi vo´i mo?t Vie?t kie`u gia`u co´ ga`n ben nha` thi` toi ca?m tha´y ba?n than toi ha?nh phu´c ha?nh die?n hon. Vi` va?t cha´t tie`n ba?c cu?a ho? gia`u hon toi, ve` va?t cha´t toi khong co´ gi` da´ng gia´ ngoa`i ta´m than nam ua?n ma´y can na`y ca?. Nhung ve` tinh tha`n tri`nh do? tam linh thi` toi tha´y nguo`i Vie?t kie`u gia`u co´ do´ ho? ra´t nghe`o va` to?i lo~i vi` ba´t hie´u, ba´t nghi~a, tham lam, san ha?n va` khong co´ du´c tin chan cha´nh noi Tam Ba?o. Kie´p na`y ho? gia`u co´ the? do kie´p truo´c co´ phuo´c du´c nen sanh va`o gia di`nh du? die`u kie?n va?t cha´t. Nhung do´ chi? la` da?ng "an com nguo?i" ma thoi! Khong chi?u "na´u com mo´i" (phuo´c thie?n) thi` kie´p sau nguy co do?a da`y kho? cu?c la` ra´t cao. Toi no´i ra khong no´i y´ nghi~ ra`ng ho? xa´u xa, khong pha?i va?y! Chi? co´ ca´i xa´u, tam so? ba´t thie?n chu´ khong co´ ai trong do´ ca?.



Bie´t ra`ng co´ da`y du? tie`n ba?c, danh tie´ng, sa´c de?p, su´c kho?e... giu´p chu´ng ta khong roi va`o ca?nh kho? than nhung chu´ng chi? la` qua? cu?a phuo´c hu~u la?u do duyen ma co´ va` co´ ro`i se~ ma´t. Chu´ng ta la`m Phuo´c (tu ta?p) khong pha?i mong ca`u huo?ng phuo´c ba´o nhan thien - phuo´c hu~u la?u vi` do´ la` mong uo´c luu chuye?n luan ho`i, ma la` chu´ng ta huo´ng de´n su? nha´t huo´ng ly tham - doa?n die?t phie`n na~o - gia´c ngo? ca´c pha´p thoa´t kho?i hu~u la?u, vo minh - gia?i thoa´t kho?i tham a´i - du?c la?c co~i du?c - sa´c gio´i - vo sa´c gio´i.

Nhung khi chua du? duyen chu´ng ta ha~y uo´c nguye?n hay pha´t tam... giu´p chu´ng ta tinh ta´n hon trong vie?c huo´ng de´n thie?n pha´p.

Ha~y uo´c nguye?n ba?n than va` ca? tha?y co´ su´c kho?e to´t, da`y du? can chi thu´c.

Ha~y uo´c nguye?n - gieo duyen ho?c ta?p va` thu?c ha`nh gia´o pha´p.

Ha~y uo´c nguye?n ne´u co`n sinh tu? uo´c nguye?n ba?n than ga?p la?i cha´nh pha´p va` tu ta?p theo cha´nh pha´p.

Ha~y uo´c nguye?n ba?n than khong roi va`o ta` kie´n - buong lung - pho´ng da?t.

Ha~y uo´c nguye?n ba?n than co´ cha´nh kie´n, cha´nh nie?m va` ly tham.

Ha~y uo´c nguye?n ba?n than va` ta´t ca? an nhan - quye´n thuo?c - chu´ng sanh co´ duyen ga?p duo?c cha´nh pha´p khong roi va`o co~i kho?.

Uo´c nguye?n khong pha?i la` ca`u xin. Uo´c nguye?n la` co´ nhu~ng ha`nh do?ng thie´t thu?c du´ng da´n ke`m theo.



Toi hie?n ta?i co´ uo´c nguye?n ra`ng gia di`nh toi tho? Tam quy va` giu~ gi`n nam gio´i mo?t ca´ch vien ma~n chu´ khong pha?i la`m theo hi`nh thu´c le~ nghi vi` tha`nh tu?u ta´m pha´p na`y giu´p chu´ng sanh thoa´t kho?i die`u ba´t thie?n va` huo?ng su? an la`nh trong thie?n pha´p, do´ la` die`u co ba?n va` can ba?n pha?i vien ma~n khi muo´n tu ta?p nha´t huo´ng de´n gia´c ngo? Ni´p ba`n.



Du` la` tu si~ hay cu si~ die`u quan tro?ng trong tu ta?p la` tha´y ra su? tha?t - bie´t va` thu?c ta?p buong bo?, ta´t ca? de`u do nhan - duyen - qua? du`ng qua´ mong muo´n tham ca`u ma tu? gieo nhan ba´t thie?n ma` ga?t qua? kho?.



Ba?n than toi ve` su´c kho?e hay hoa`n ca?nh trong tuong lai die`u khong cha´c cha´n, va?y nen toi tran tro?ng va` hay bie´t khoa?nh kha´c hie?n ta?i. No´i ra nhu~ng lo`i nga~u hu´ng hoi se´n su´a nhung do´ la` nhu~ng die`u toi hay suy nga~m va` huo´ng de´n. Do´ chi? la` no´i nhung co´ tu duy co`n hon o? khong cho` su? cu´u ro~i tie´p da~n hoang duo`ng.



Namo Buddha, Du´c Bo?n Su Thi´ch Ca Mau Ni.



#????



Pnor Dath, Thu´ ba?y nga`y 02 tha´ng 6 nam 2018.



Ps: Va`i lo`i trao di trong nie`m hoan hi? khi xem ca´c hi`nh a?nh cu si~ Pha?t gia´o nguyen thu?y Theravada tho? tri` Ba´t quan trai va` dem tho? da`u da` ta?i Chu`a Gia´c Pha´p Vu~ng Ta`u. Va` lo`i tren chi? chia se? cu`ng ca´c ba?n tre? cu`ng chung lu´a tuo?i.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm