Poem logo
Poem logo
Tác giả: Lê Thánh Tôn
Tác phẩm: Tổng số có 13 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
cái chổi
Tác giả: Lê Thánh Tôn

Lời chúa vâng truyền xuống ngọc giai. Cho làm lịnh tướng quét trần ai. Một tay vùng vẫy trời tung gió. Bốn cõi tung hoành đất sạch gai. Ngày vắng rủ mây cung bắc hán. Ðêm thanh dựa nguyệt chốn lâu đài. Ôm lòng gốc rễ lâu...

cái cối xay
Tác giả: Lê Thánh Tôn

Thóc lúa kho trời vẫn sẵn đây Tạc thành cái cối để mà xay Thu tàng châu ngọc tư mùa đủ Chuyển vận âm dương một máy xoay Đất phẳng nổi đùng cơn sấm động Vừng to vung té hạt mưa bay Đem tài xoay xỏa ra tay giỏi Lợi dụng cho...

cái nón
Tác giả: Lê Thánh Tôn

Dáng tròn vành vạnh vốn không hư. Che chở bao la khắp bốn bờ. Khi để, tưởng nên dù với tán. Nên ra, thì nhạt nắng cùng mưa. Che đầu bao quản lòng tư túi. Giúp chúa nào quên nghĩ sớm trưa. Vòi vọi ngồi trên ngôi thượng...

cái xe điếu
Tác giả: Lê Thánh Tôn

Vốn ở lâu đài đã bấy nay Khi lên dễ khiến thế gian say Lưng in chính trực mười phân thẳng Dạ vẫn hư linh một tiết ngay Động sóng tuôn mây khi chán miệng Nghiêng trời lệch đất thuở buông tay Dưới từ dã lục trên đền đỏ Ai...

chó đá
Tác giả: Lê Thánh Tôn

Quyền trọng ra oai trấn cõi bờ. Cửa nghiêm chem chẻm một mình ngồi. Quản bao sương tuyết nào chi kể. Khéo dử cao lương cũng chẳng nài. Mặc khách thị phi giương cháo mắt. Những lời trần tục biếng vào tai. Một lòng thờ chúa...

cối xay
Tác giả: Lê Thánh Tôn

Thóc lúa kho trời vẫn sẵn đầy. Tạc thành cái cối để mà xay. Thu tàng châu ngọc tư mùa đủ. Chuyển vận âm dương một máy xoay. Ðất phẳng nổi đùng cơn sấm động. Vùng to vung tóe hạt mưa bay. Ðem tài xoay xỏa ra thay đổi. Lợi...

con cóc
Tác giả: Lê Thánh Tôn

Bác mẹ sinh ra vốn áo sồi Chốn nghiêm thăm thẳm một mình ngồi Chép miệng dăm ba con kiến gió Nghiến răng chuyển động bốn phương trời.

con voi
Tác giả: Lê Thánh Tôn

Xông pha bốn cõi bể chông gai Vùng vẫy mười phương bụi cát bay Phép nước gọi là tơ chỉ buộc Sức này nào quản búa rìu lay.

dệt cửi
Tác giả: Lê Thánh Tôn

Thấy dân rét mướt nghĩ mà thương Vậy phải lên ngôi gỡ mối giường Tay ngọc lần đưa thoi nhật nguyệt Gót vàng dậm đạp máy âm dương.

người ăn mày
Tác giả: Lê Thánh Tôn

Chẳng phải ăn đong chẳng phải vay. Lộc trời để lại được ăn mày. Hạt châu chúa cất cao ngang mặt. Bệ ngọc tôi từng đứng chắp tay. Nam, bắc, đông tây đều tới cửa. Trẻ, già, lớn, bé cũng xưng thầy. Ðến đâu dẹp hết loài muông...

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm