Poem logo
Poem logo

chi tai nu hon dau

Tac gia: Dao Tien Luyen
Em ho?i anh : - Ne´u ti`nh ta dang do?,
Cuo?c do`i anh co`n la?i se~ ra sao?
-Anh ba?o lo`ng ha~y co´ ne´n sa`u dau,
On ky? nie?m cuo?c ti`nh tho mo?ng cu~.

Lo`ng thuong tie´c ho?i mi`nh trong tu lu? :
Dau chi´nh la` kho?i die?m cu?a yeu thuong?
Pha?i chang em da~ ban pha´t nu? hon
La`m tu` do´ ho`n anh nhu te da?i.

Ky? nie?m de?p anh va~n co`n nho´ ma~i:
Mo?t buo?i chie`u sao ca?m tha´y co don,
Hi`nh nhu mi`nh dang thie´u tho´n yeu duong
Nen khao kha´t mo?t ba`n tay tru`u me´n?

Ro`i lo?ng la~y kieu sa em hie?n de´n.
Ca?m on Tro`i qua nga`y tha´ng than quen
Nga´m moi ho`ng nhu hoa no? hi`nh tim,
Anh kha?n khoa?n, nu? hon da`u dam duo´i !
Tay dan la?i dung dang qua do`i, suo´i
Theo do`ng do`i boi lo?i giu~a yeu thuong.

***

Sa´c de?p em la`m anh bie´t ghen tuong,
Giu~a nha?c khu´c, no´i len lo`i ly bie?t.
Lo`ng nhu? lo`ng tu` nay trong tro?n kie´p
Khong xin ai du` chi? mo?t nu? hon
Vi`, em yeu, nguo`i de?p co´ bie´t khong?

Hon la` nho´m o? trong lo`ng ngo?n lu?a,
Lu?a yeu thuong la`m a´m a´p con tim;
Vui ben nhau xa ca´ch la?i muo´n ti`m,
Moi xi´ch la?i, say sua truye`n hoi a´m.

Lu?a di`u di?u trong cuo?c ti`nh da`m tha´m
Ne´u tuo´i ba`ng nhien lie?u cu?a ghen tuong
Se~ cha´y bu`ng tha`nh ngo?n lu?a dien cuo`ng
Thieu ru?i ca? mo?i lau da`i ti`nh a´i
Ma` tro?n kie´p khong mong gi` xay la?i.

***

Thoi dau thuong tu` gia~ cuo?c ti`nh ta
De? mi`nh anh de´m nga`y tha´ng buo`n qua
Trong tu vie?n cu?a chi´nh lo`ng anh do´.

Mo?t nguo`i de?p mai mo´t du` co´ ngo?
Tay bu´p mang muo´n di`u buo´c cu`ng di
Ma`n dem ve`, nghieng ma?t cho´p doi mi,
Ma´ a´p nhe? tim anh nghe ke? truye?n.

Them la`n nu~a mo?t thien tha`n xua´t hie?n
Hu´a he?n nhie`u nhu~ng nga`y tha´ng say sua;
Anh han hoan hu´a ta?n tu?y do´n dua
Nhung khong nha?n mo?t on gi` de`n da´p
Du` chi? la` mo?t nu? hon a´m a´p.
Xin khe´p mi`nh trong ne´p so´ng tu? tu.

Em nga´t lo`i : -Ne´u duo?c no´i thu?c u,
Tu nhu the´ chi? go?i la` tu hu´ (1).

Da`o Tie´n Luye?n

(1) Tu hu´ la` ten mo?t loa?i chim da?t theo
tie´ng keu cu?a no´. Chim thuo`ng tha´y ta?i ca´c
mie`n que Vie?t Nam . Khi chim keu len la` go?i
da`n hay go?i ba?n . Con chim ba?n thuo`ng de´n
vui du`a vo´i nhau ro`i cu`ng di kie´m mo`i .

*** Da`o Tie´n Luye?n vie´t ba`i tho na`y
nga`y 3 tha´ng tu nam 2003, sau cuo?c do´i thoa?i
vui vo´i nguo`i de?p trong tho .

*** Dang trong ta?p tho Da`o Tie´n Luye?n :
Thu Gu?i Mo?t Nguo`i

*** Dang tren trang Tho Dactrung.com tu`
nga`y 13-4-2003 .

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm