Poem logo
Poem logo

thien duong - noi anh co em

Thien duo`ng do´ tu` day anh da´nh ma´t
Bie´t ti`m em, ti`m ha?nh phu´c noi dau?
Bie´t la`m sao de di~ va~ng hoen ma`u?
Tren pho´ buo`n mo?t mi`nh anh phieu ba?t

Thien duo`ng do´ ta`n phai chie`u na´ng nha?t
Ro`i vo~ tan theo bo´ng to´i hoa`ng hon
Anh buo´c di theo quan tinh linh ho`n
Mong ti`m tha´y da´ng em trong tie`m thu´c

Thien duo`ng do´ do´i gian hay chan tha?t?
Co´ hay khong lo`i em no´i yeu anh?
Co´ hay khong nhu~ng au ye´m chan tha`nh?
Nhung du` sao anh va~n co`n yeu ma~i...

Thien duo`ng do´ anh va` em tho da?i
Tuong duo?c yeu, yeu vi~nh cuu muon do`i
Tuong ti`nh ta nhu sao sa´ng tren tro`i
Nhung anh bie´t sao kia ro`i cu~ng ta´t

Thien duo`ng do´ thie?t la` vui em ha??
La` mo?t nga`y anh tro?n ve?n co´ em
Thien duo`ng a´y gio` ru?ng roi nhu la´
La` mo?t nga`y anh ma~i la?c ma´t em...

... Thien duo`ng do´ gio` anh khong ti`m tha´y
Em mang di xa de´n ta?n chan tro`i
Bo? la?i anh luu la?c de´n choi voi
So´ng chenh venh vo´i muon tru`ng no~i nho´

Thien duo`ng do´ em trao cho nguo`i kha´c
O? cho´n na`o cu`ng xay mo?ng yeu thuong
O? noi nao em ha?nh phu´c thien duo`ng
Chi? co`n anh vo´i tra`n gian co qua?nh

Thien duo`ng do´ xa ro`i anh don la?nh
Thi´ch lang thang, thi´ch ngo? nga´o vo´i do`i
Thi´ch hoang da`ng, thi´ch phieu ba?t rong choi
Vi` ma´t em - cha?ng co`n gi` ha?nh phu´c

Thien duo`ng do´ ca´t du`m anh em nhe´!
Giay phu´t na`o ne´u cho?t nghi~ de´n anh
Du` chi? la` mo?t no~i nho´ mong manh
Thi` xin em ha~y quay ve` cho´n cu.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm