Poem logo
Poem logo

cho mot giac mong buon

Tac gia: Nha Thuy Long
(Co`n gi` chang hay chi? la`n huong la?
Di mo?t la`n hay reu phu? tram nam)

Em cho?t de´n thanh tao ma`u na´ng lu?a
Ro`i cho?t di tren gia´c mo?ng mong manh
Ben lo´i he?n reu xanh xao ga`y u´a
De´m tho`i gian qua?nh que~ duo´i chan anh
Oi mo?t buo?i choi voi trong huong la?
De? muon do`i so?i da´ pha?i bang khuang

Thuong ngo?n ne´n long lanh tu` em de´n
Tie~n em di da`i nga´n tu? lu´c na`o
Ne´n nho? gio?t ta`n da`n ro`i ta´t li?m
Go?i dem ve` la?ng le~ cha?ng xon xao
Oi ngo?n ne´n xua ho`ng gio` cho?t ti´m
Xin mo?t la`n duo?c tha´p sa´ng do`i nhau ...

Da`nh go´i ghe´m tram nga`n lo`i muo´n no´i
Go?i trang the` ca´t giu~ ke?o muo?n ma`ng
Mai em buo´c duo`ng phieu linh dun ru?i
Cu~ng nhe? nha`ng ma?nh ky´ u´c menh mang
Hoa?c co´ ghe´ ve` ngang mie`n cho` do?i
Chu´ng cha?ng mo` theo nhi?p buo´c tho`i gian

Xin tu` gia~ da~u khong lo`i tu` gia~
Pha?n lenh denh cho tra´ng xo´a do`i nhau
Xin ca´nh va?c nghieng nghieng du`ng va´p nga~
Cu´ ho`n nhien nhu giay phu´t ban da`u
Va` nho´ nhe´, du`ng buo`n noi xu´ la?
Ha~y mi?m cuo`i cho ngo?t gia´c chiem bao ......

- Nha~ Thu?y Long -

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm