Poem logo
Poem logo

con duòng (mọt trái tim làm lõ)

Tac gia: Tien Giang
Suo´t do`i toi da~ vay
Nhu~ng mo´n no? khong the? na`o tra? no?i!
Xin duo?c mo?t phu´t de? lo`ng sa´m ho´i!
Va` con tim duo?c on chuye?n da~ qua!
Di~ va~ng :theo toi do`ng nghi~a vo´i xo´t xa!
La` di?nh me?nh!La` ngu?c tu` ba´t ha?nh!
No~i dau do´n la´y gi` dem so sa´nh?
Su? ba?c den nguye`n ru?a ma´y cho vu`a?
Ba muoi tuo?i da`u nhung ma?n,ngo?t,cay,chua!
Mu`i the´ su? xem chu`ng da~ ne´m du?!
Mo~i khi ca`m bu´t,tam ho`n la?i do du?
Thanh minh u?Lo~i a´y thuo?c ve` ai?
Muo`i nam ro`i,co´ tra? a´c co´ vay!
Ca`ng xe´t ky~
La?i tha´y do mi`nh ta´t ca?!!
Nga`y la´y Quyen!
Ca? hai du´a de`u tre? nguo`i non da?!
Thuong tha?t nhie`u,sao khong bie´t vi` nhau?
Khong mang la?i ngo?t bu`i
Ma` chi? co´ do´n dau!
Quyen cha´n na?n!Va` ra di la` du´ng!!
Nhung la`m sao ngan duo?c tam ho`n toi no?i so´ng?
Dien cuo`ng yeu!Dien cuo`ng nho´!Va` ho`n ghen!!
Ca? nam tro`i khong ti`m duo?c bi`nh yen!
Lo`ng chua xo´t ma` tim thi` ruo´m ma´u!
Su? pha?n bo?i bie´n toi tha`nh hung ba?o!
Cam ghe´t ti`nh yeu!Khinh bi? su? trung tha`nh!
Ta´t ca? vu`a tro? nen qua´ do~i mong manh!
Trong cuo?c so´ng,da~ gieo ma`m hu ho?ng!
Tu` mo?t ke? nhie`u mo,nhie`u mo?ng!
Yeu tha?ng ngay va` thi´ch su? cong ba`ng!
Chi? lo~i la`m mo?t chu´t cu~ng ban khoan!
Cu~ng xa´u ho? va` buo`n trong nhie`u phu´t!
Ve´t thuong a´y:qua´ to va` do?t ngo?t!
La`m che´t trong toi,ne´t de?p cu?a con nguo`i.
Lo`i ngo?t nga`o dem ga´n o? da`u moi!
Tim gia´ la?nh ma` lo`ng da`y gia? do´i!!

Tuo?i thanh xuan cha´t cho`ng to?i lo~i!
Ho~i Thu,ho~i Ha?nh,ho~i Cu´c,ho~i Da`o!
Chi´ tang bo`ng khong cha´p ca´nh bay cao!
Toi la?i ngu?p la?n trong su? tra? thu` ro` da?i!
Qua mo~i cuo?c vui ho`n them te ta´i!
Khong duo?c gi`,ma´t ma´t la?i ca`ng tang!
Va~n co´ vui cuo`i,khong mo?t tie´ng tho? than!
Tu? do´i tra´i tim va` da´nh lu`a kho´i o´c!
La`n va´p nga~ da`u do`i nhu con ra´n do?c!
Da~n do`i toi va`o ngo~ he?p am u!!
Mo?t sa´ng mu`a Thu
Do?t nhien toi bu`ng ti?nh!
Ca?m gia´c hom a´y nhu nguo`i vu`a kho?i be?nh!
Tha´y la? lu`ng va` yeu cuo?c so´ng la`m sao!!
Nhi`n qua~ng duo`ng da~ qua
Lo`ng da`o da?t do´n dau!
Ha?u qua? de? la?i
Khong the? na`o luo`ng no?i!
Mang tam tra?ng cu?a mo?t nguo`i sa´m ho´i!
Toi quye´t di?nh di theo con duo`ng co´ ly´ tuo?ng hon!
Tro? la?i ma´i truo`ng lo`ng qua´ do?i bang khuang!
Co´ lo nga?i,nhung vui mu`ng khon xie´t!
Nga`y hai buo?i,sa´ch de`n ma`i mie?t!
Toi bo? la?i sau lung nhu~ng tro? nga?i ban da`u.
Ve´t thuong cho´m la`nh,lo`ng la?i tha´y xon xao!
Toi lien tie´p ga?t ha´i tha`nh cong nhu y´ muo´n!!
Ai dem cha´p ca´nh uo´c mo cho cuo?c so´ng?
Ai da~ la`m cay che´t la?i ho`i sinh?
Di?nh me?nh na`o khie´n toi la?i ga?p Minh?
De? ba´t da`u mo?t cuo?c so´ng dau thuong chen ha?nh phu´c!
Khi quen na`ng,toi da~ tu`ng mo uo´c:
So´ng bi`nh thuo`ng vo´i tam tra?ng duo?c yeu!
Kho´ khan da?p do`n,gian kho? bie´t bao nhieu!
Toi van co´ ga´ng vuo?t qua ta´t ca?!
Toi cu´ tuo?ng lo`ng mi`nh ho´a da´!
Nhung ma` khong!Ma´u va~n do? trong tim!
Khi yeu na`ng,toi thao thu´c tu`ng dem!
Mo~i y´ nghi~ de`u tha`nh tho uo´p mo?ng!!
Chua bao gio` toi tha´y mi`nh dao do?ng!
Dem he´t tam ho`n,phu?c vu? ti`nh yeu!
Tho`i gian da`u,ha?nh phu´c bie´t bao nhieu!
Toi cu´ nghi~,do`i da~ thoi so´ng gio´!

Ai khe´o da?t chu~ Duyen ben chu~ No??
Ai dem may den che ki´n ma?t tro`i?
Da~ Thuong ro`i,sao co`n ghe´p them Dau?
Cho cuo?c so´ng bo~ng tro? tha`nh di?a ngu?c!
Co´ ai thi´ch khoi len nie`m tu?i nhu?c?
Na`o ai ua bi? nha´c la?i lo~i la`m?
Toi da~ di tu` bu?c tu´c de´n ho`n cam!
Toi la?i tu? gie´t do`i toi them la`n nu~a!
Toi la?i len san kha´u do´ng vai die~n vien du`a vo´i lu?a!
Va` mo?t dem na`o,lu?a do´t cha´y ho`n toi!!!
Tie`n Giang

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm