Poem logo
Poem logo

xin nguyện là mây lành

Tác giả: Tịnh Nguyệt Vân
Xin nguyện là mây lành
thường che chở chúng sanh
để thường giúp muôn loài
vui sống tròn cao thanh.

Bồ Tát như là mây
thường bay khắp đó đây
để giúp cho muôn loài
sống an vui đêm ngày.

Nước như là Chân tánh
muôn thuở vẫn trọn lành
để thường giúp muôn loài
vui sống tròn vững mạnh.

Nước bốc hơi thành mây
nên luôn trọn lành thay
và thường giúp muôn loài
luôn sống tròn thẳng ngay.

Bồ Tát như mây lành
luôn sống tròn cao thanh
và thường giúp muôn loài
chuyển hóa thành bậc Thánh.

Mây như là chúng sanh
như sen giữa bùn tanh
muôn thuở vẫn vươn lên
để sống tròn cao thanh.

Mây rơi xuống thành nước,
nước là Nguồn ân phước
thường giúp cho muôn loài
vượt thoát bao phiền trược.

Mây và nước là một,
đây lý mầu cùng tột
thường giúp cho muôn loài
luôn sống tròn tươi tốt.

Tâm Bồ Tát không hai,
không đúng cũng không sai,
ảo hóa thành nam, nữ,
Trí Huệ thường vô ngại.

Mây ẩn hiện khắp nơi
trong Nguồn sống tuyệt vời
để thường giúp muôn loài
luôn sống tròn thảnh thơi.

Nguyện Tam Bảo mười phương
thường soi sáng, chỉ đường
và thường giúp muôn loài
luôn sống tròn cao thượng.

Nguyện bao công đức lành
giúp tất cả chúng sanh
vãng sanh cõi Cực Lạc
muôn thuở vẫn cao thanh...

Nam Mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo,
Nam Mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,
Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,
Nay kính,

Tịnh Nguyệt Vân

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm