Poem logo
Poem logo

chánh niệm là niệm phật

Tác giả: Tịnh Nguyệt Vân
Chánh niệm là niệm Phật
để luôn sống chơn thật
và thường mãi giúp ích
cho muôn loài, vạn vật.

An định trong chánh niệm
để luôn sống tỉnh điềm
và muôn thuở tươi mát
như hoa sen vô nhiễm.

Xin luôn gắng niệm Phật,
niệm thường xuyên, miên mật
để thường sống an vui
và trọn vẹn chơn thật.

Niệm Phật được gia hộ
bởi Chư Phật, Chư Tổ
và niệm Phật thường giúp
vượt thoát bao nỗi khổ.

Niệm Phật cầu vãng sanh
về cõi Phật cao thanh
sẽ được Phật tiếp dẫn
về cõi Phật an lành.

Hãy thường mãi tinh tấn
niệm Phật với tình chân,
với tâm thành, tha thiết
ngay nơi cõi phù vân.

Tâm thành tất cảm ứng,
xin hãy niệm không ngừng:
Nam-mô A Di Đà Phật,
Bậc oai đức, lẫy lừng.

Nguyện Từ Phụ Di Đà
luôn hộ niệm tất cả
và thường giúp muôn loài
luôn sống tròn hỷ xả.

Nguyện bao công đức lành
giúp muôn loài vãng sanh
cõi Tây Phương Cực Lạc
muôn thuở vẫn cao thanh...

Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,
Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,
Nay kính,

Tịnh Nguyệt Vân

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm