Poem logo
Poem logo

xu thé ghét trung quóc nguy hiẻm cho dan tọc

Tac gia: Tràn Duy
Phu`ng Quang Thanh ! Bo? truo?ng quo´c pho`ng.
Thu?c hie?n lo`i Da?ng ! Gia?c la` ba?n.
Thanh buo?t dan thua?n ho`a vo´i gia?c.
To?i vo´i Da?ng ne´u ba´t ki´nh Ta`u.

Ca´t da´t chia dan ! Dang hie´n da?o.
"Ho?p ta´c toa`n die?n" nguo`n so´ng Da?ng.
"Giu~ nguyen ti`nh tra?ng" da~ dang Ta`u.
Dan yeu Nuo´c ! Da?ng gie´t dang Ta`u.

Ten gia?c Thanh ! Nghe Ho`? Tuan Da?ng?.
Da´t nuo´c Vie?t Nam ! Cu?a Dan Vie?t.
Da?ng co´ quye`n gi`? Ba´n da´t cho Ta`u.
Nguoi co´ quye`n gi`? Ho Vie?t ho´a Ta`u.

Dan nuoi nguoi ! Cho nguoi quye`n lu?c.
Uo´ng nuo´c nho´ nguo`n nguoi cha?ng hie?u?.
Da?o ly´ la`m nguo`i nguoi cha?ng tha´u.
Sao ba`ng ca`m thu´ ! Xu´ng su´c sinh?.

Tra`n Duy ( duyanhsangtudo.blogspot.com )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm