Poem logo
Poem logo

canh dich han

Tac gia: Hoang Hien
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?

( tam dich phien am Han Viet )
CA?NH DI?CH HA´N


Su? luu chi´ ba?ng truye`n kim duye?t
Va?n the´ ho`ng tinh don quo´c Vie?t
Ky` Ma~n ta`i binh cuong cu? da`u
Quan cuo`ng lo? co? la?t Ta`n phie´t
Gian thi ma~nh thuo?c Nguye?t mai ha`
Than ta´c Da`ng giang qua`n qua´i nghie?t
Cung di?nh ta´t thu ba´i tie?n Minh
Thu? chieu Ha´n phu? khua´t ta`m die?n.
.
( tam dich tho )
NHA´N GIA?C TA`U


Su? ki´ truye`n luu de?p ba?ng va`ng
Muon do`i nuo´c vie?t a´nh ho`ng quang
Quan hu`ng, Ma~n khie´p co` gieo ba~i
Tuo´ng ma?nh, Ta`n kinh tro´ng va~i da`ng
Xa´c lu~ ta` ma vu`i be´n Nguye?t
Thay ba`y a´c qui? la´p Da`ng giang
Minh he`n su?p go´i khom da`u la?y
Ha´n nhu?c vo`i tay cu´i ma?t ha`ng.
.
( tam giai tho theo the Luc Bat )
NHA´C TRUNG QUO´C


Giac Trung(1) cha?ng xu´ng danh nguo`i
Tam loa`i da~ thu´, ti´nh uoi do´i lu`a
Tho´i lo`ng nha?ng ba´m, do`i ua
Da? thiu ca?u khoa´i, bo? hu`a xe´, bau
Xua tho`i Ma~n pha?i ca´m da`u
Ky` quang ba~i sa?y, de` nhau thoa´t mi`nh
Tuo´ng Ton Si~ Nghi? tha´t kinh
Quang Trung da?i de´ giu~ bi`nh quo´c dan
Do` Thu tuo´ng ma~nh vuong Ta`n
Ru?c thay chie´n tra?n, ho~n quan nha´o nha`o
Ho`n bay tuo´ng, sy bo? dao
Ba~i binh Nhi? The´ die?m va`o chie´u thu
Minh trie`u va´t ca?ng cha?y du`
Lie~u Thang ma?ng ye?u, ra´n nhu ma´t da`u
Bo´n be` co` nghi~a, a´o nau
Vuong Thong ba?t vi´a nghi? ca`u tha´o lui
Da`ng giang so´ng no?i cuo?n vu`i
Co?c tha`n pha~n no?, Ha´n chui lo~ na`o
Ngo Quye`n guom ly´ tha?ng, cao
Xa´c Luu Hoa`ng Tha´o qua? nha`o ri?a moi
Ta`u kia ha~y bo? tho´i to`i
Cho´ ri`nh la´n Vie?t ma` hoi tie´ng do`i
Du`ng them ma´u do?, le? roi
Quay da`u la` be´n(2) gia?m lo`i thi? phi.


- P/s : (1) Trung Quoc. (2) kinh phat

Hoa`ng Hie?n : 01/07/2016

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm