Poem logo
Poem logo

cuoi ngam mieng

Tac gia: Tran Khiem
Cuo`i nga?m mie?ng la` em tha`nh kha?n no?
To´c chen dan trong die?u vu~ trang ta`n
Ta ca`m ma~i mo?t bo vo thoang gio´
Co´ ti`m gi` sao nu´i tuye´t da nhan?

Luo~i kie´m tra´ng che? hai la` ba´n nguye?t
Em vo~ va`ng em cu?a da~ bao lau
Em tra´ng tre?o la` tuo?i tho y´ nie?m
Ta ngu nguo`i nheo ma´t ba´n die`u hau

Chie`u dom do´m nha?y quanh ca`u tu? tu?
Vi` sao mua no~ ke´t lie~u mie?ng cuo`i?
Cuo`i nga?m mie?ng la` em ngo`i la?ng o?
Tren noc luy lau duo´i vu?c sa`u dau

Ra´t co´ le~ duo`ng nhu la` cha?ng pha?i
The´ na`y dau, co´ the? the´ kia ma`!
Chie`u tha`nh tha?t cu~ng nhu em le´u la´o
Lo`ng thuong ta nhung mie?ng chu?i da?t da`o

Do`i bo~ng se~ nhu la` quen a´p u?
De? tuon ra hoa ben nu? ro`i cay
Co`n mo?t co~i buo´c leo tuo`ng a´o cu~
Ta ga`y go` tho?i tieu die?u chon may

May da~ che´t co´ ti`nh trong na´ch nu´i
Vi? dau ho`n khe suo´i le´n chun ra
Va`o tho? lo? lo~ tai quen nhu´c nho´i
Cu~ng ki?p nghe mua du?ng du´ng thien ha`

Ra´t co´ le~ cha?ng nhu la` da~ lo~
Ma` that ra no´ da~ lo~ luon la`
Em nga?m mie?ng nu´i vo`ng cung tie´ng o?
Va´ng de`n da`i, thu`a mo?t khu´c song xa

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm