Poem logo
Poem logo

lõi dánh máy

Cong ty no? co´ ca?u nhan vien nghie?p vu? tuong do´i vu~ng nhung ti´nh ti`nh co? qua´i nen bi? Se´p cho nghi? vie?c. Truo´c khi nghi? vie?c, ca?u ta chi?nh su?a ca´c van ba?n, ho` so ma` mi`nh tu`ng thie´t ke´ mo~i thu´ mo?t chu´t, ma` toa`n chi?nh su?a nhu~ng cho? khong dau va`o dau. Vi´ du?, su?a 1 so´ chu´ng minh cu?a Se´p trong ho` so, 1 so´ ta`i khoa?n ngan ha`ng hoa?c 1 can cu´ trong van ba?n.

Cong ty tuye?n la?i nhan vien mo´i, nhung la`m vie?c thi` luon sai so´t, co´ khi bi? co quan cong chu´ng tra? la?i ho` so vi` sai so´ chu´ng minh cu?a Se´p, co´ khi bi? ngan ha`ng tra? la?i vi` so´ ta`i khoa?n khong du´ng, co´ khi ho` so bi? khie´u na?i vi` sai can cu´. Cong ty cu´ va?y, duo?i nguo`i ro`i tuye?n nguo`i de´n la`n thu´ 5 nhung va~n bi? sai so´t. Lu´c do´, Se´p mo´i tha´y tie´c vi` da~ duo?i vie?c ca´i ca?u nhan vien da`u tien, vi` chi? co´ ca?u ta mo´i khong de? xa?y ra sai so´t.

Lo~i da´nh ma´y thu?c ra khong pha?i la` da´nh sai ma` do ke´ thu`a sa?n pha?m cu?a nguo`i kha´c ma` khong chi?u da´nh gia´, khong ca?n tha?n. Ke´ thu`a la` to´t, nhung chi? to´t khi nguo`i de? la?i ke´ thu`a co´ tam ti´nh to´t va` nguo`i nha?n ke´ thu`a pha?i vuo?t qua ca´i bo´ng cu?a nguo`i ke´ thu`a.

Ho?c ta?p mo hi`nh cu?a nguo`i kha´c nhung khong na´m duo?c tam ti´nh cu?a ho? thi` ca`ng nguy hie?m hon. Tha´y ho? la`m hay da´y, nhung khi chuye?n giao cho mi`nh thi` khong bie´t co´ bao nhie`u ca´i ba~y dang ga`i trong do´, mo~i lu´c sai mo?t kie?u, khong bie´t quy lua?t na`o ma` su?a cho he´t.

Ke? ma ma~nh thi` thuo`ng luon de? la?i nhu~ng bi´ kie´p cho rieng mi`nh, bi´ kie´p do´ chua ha?n la` de? ta?o ra ke´t qua? to´t hon nguo`i kha´c. Doi khi, bi´ kie´p don gia?n la` ai di theo con duo`ng cu?a mi`nh thi` pha`n lo´n la` tha´t ba?i.

Da?ng Hoa`ng Vu~ (26/9/2016)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm