Poem logo
Poem logo

que nha toi thuong

Truo´c va`o bo? do?i o? ru`ng
Dem mo, nhie`u bu~a rung rung nho´ nha`
Nay ve` do thi? pho`n hoa
Dong vui, va~n nho´ que nha`, la? chua?
Tha´ng nga`y, to´c nhuo´m may thua
Xa que, ma` ngo~ nhu vu`a hom nao
Nho´ duo`ng du`a, gio´ xon xao
Ra?ng tre ba~i mi´a bo` ao ma´i chu`a ...
* * *
Nho´ tho`i mo` o´c ba´t cua
Chan trau ca´t co? so´m trua ngoa`i do`ng
O? rom thom a´m gia´c no`ng
Quay qua`n ben be´p lu?a ho`ng nuo´ng khoai.
Dem nghe ca´i cuo´c ho?c ba`i
Ngoa`i song vang va?ng tie´ng ai go?i do`.
Be´n thuye`n, me? nhu~ng au lo
(Nga`y mai phien cho? cha´c do` la?i dong!)
* * *
Xa que nho´ nhu~ng ta´m lo`ng
San bu`i se? ngo?t nga`y dong tha´ng he`
Xo´m la`ng thom tha?o ti`nh que
Cong to vie?c na?ng, cha?ng ne`, giu´p nhau
Se? chia go´i thuo´c, qua? cau
Mo`i nhau ba´t vo´i, mie´ng tra`u ma` vui
Nho´ dem he` nga´m trang troi
Me? ra ba´c cho~ng ta ngo`i ngheu ngao
Cuo?i gia` tren ta?n tro`i cao
Xuo´ng nghe me? da?y ca dao "Tha`ng bo`m"!

Va`ng uom ngo´i do? phoi rom
Xanh lam kho´i to?a be´p thom mu`a va`ng
Tie´ng ga` trua vo?ng menh mang
A` oi...tie´ng me?, nhe? nha`ng... lo`i thuong
* * *
Ro`i que ra o? pho´ phuo`ng
Bu?i mu` khe´t le?t, ke?t duo`ng ta`u xe
The`m sao gio´ ma´t bo` tre
Menh mong do`ng lu´a nuong che` nga´t xanh

Da~ quen o`n a~ thi? tha`nh
Va~n mo ve` nhu~ng do`ng xanh que nha`

Bao nam ta va~n la` ta!
Tha´ng nam vo`i vo?i ...
Que nha` toi thuong!

Vu~ Pha?n
2nd. Sept. 2016

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm