Poem logo
Poem logo

cho toi duoc mot ngay

Tac gia: L E Canh Tien
CHO TOI DUO?C MO?T NGA`Y

Ben che´n ruo?u dem ngo`i tran tro?
Be´n tu?c tra`n va?n thuo? ganh dua
Con quan cha?ng le~ vo chu`a
Co`n quan a´o va?i hon thua duo?c gi`

Do`i mo?t ba~i san si to?i lo~i
Vo´ ngu?a chie`u dong ruo?i bao nam
Chua no bo´ go´i la?i na`m
De? tuo`ng ti´ch no? tram nam gia~i ba`y

Ta cha?ng muon tai bay ho?a go?i
Ma?c tra`n do`i la´m no~i dua chen
Do´c mo chi? mo?t ngo?n de`n
Do`ng song du?c nuo´c dem quen da?o bo`

Nhi`n ta?ng da´ tro vo tue´ nguye?t
Tie´ng tieu sa`u die?m xuye´t ho`n tho
Tren non do? mo?t ngo?n co`
Bo´ng nguo`i quan tu? dem mo hie?n ve`

Vu`a nha´m ma´t chua me la?i ti?nh
Nga`y cha?p cho`n xo´ xi?nh hoi men
Chua quen no~i kie´p sang he`n
Da~ cu`ng the´ su? boi den ma?t ma`y

Do`i ba?c be~o xua nay va~n the´
Nuo´c nguo?c do`ng cha?ng the? leo cao
Chen vai thu? buo´c ca?ng va`o
Mo´i hay hoi ha´m lo?ng tra`o quanh mam

Ngo`i tho? do´c lam ram la?i kha´n
Co~i thien duo`ng cha´t va´n lo`ng nhau
On tren phe´p Pha?t nhie?m ma`u
Cu`ng cau kinh Tha´nh truo´c sau ran do`i

Ta va~n chi? mo?t lo`i ao uo´c
Be´n no? do`i mu?c thuo´c can do
Xuoi tay tho? mo?t tie´ng kho`
Tha`nh nguo`i thien co? au lo nho?c lo`ng

Gio?t nuo´c ma´t lung tro`ng da~ cha?y
No~i nga?m ngu`i mo´t ma´y lau nay
Mong sao co´ duo?c mo?t nga`y
Khong ho`n khong gia?n khong say khong buo`n

Ma` chi? co´ moi hon da´m duo´i
De? khong con tiep no´i con dau
Cau tho ha?n se~ de?p ma`u
Vung troi hoa mong truoc sau tron ti`nh ./.

Le Canh Tien 06/06/2049

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm