Poem logo
Poem logo

trắc đạc mượn thơ yêu đời (thơ tình trắc đạc)

Tác giả: TRẦN LÂN
S oi gương ngắm mặt vuông tròn
Đ ẫy đà ba sáu héo mòn tuổi xuân
M ười năm chinh chiến gian truân
Đ ánh Đông dẹp Bắc kéo quân xây đời.

T hời xuân uy vũ sáng ngời
C ầm gương múa võ như thời Lâm Xung
G iang tay hoạ vẽ đưa cung
Đ ường làng, ngõ xóm mê cung hiện hình.

Đ ứng máy nghiêng một bóng hình
Q uan Công soi bóng thiên binh hãi hùng
N on sông hùng vĩ trùng phùng
C ưỡi mây, đạp núi, xuyên rừng, băng sông.

Đ êm về xếp bút ghi công
B ình sai thao lược như ngài Khổng Minh
N hìn trời biết rõ chiêm tinh
N gẫm đời hiểu hết tính tình anh em.

T RẮC ĐẠC xưa muốn làm quen
V iết thơ tán gái bao phen ê chề
T RẮC ĐẠC xưa chẳng phải dê
V ì n g h ề thiếu sắc ... mới mê chân dài.

T RẮC ĐẠC nay đỗi khôi hài
V ề già kém sắc nên mài bút tre
T rên bảo dưới chẳng muốn nghe
N hả thơ tiếc nguyệt... nằm nghe hát chèo.

T RẮC ĐẠC tiền CÓ ... chẳng n g h è o
T hưởng CAO vô đối... lại đ è o tiền lương
S inh thời chẳng thích văn chương
V ì n g h ề nó BẠC!!! mượn thơ yêu đời.

A NH EM ƠI! Chớ nửa vời
Q uyết tâm cày xới cho đời nở hoa
D ự án dẫu có bôn ba
V ì CON... thương VỢ!!! thân ma PHẢI CÀY...

Thơ: T rần Lân
HN: 7/5/2019

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm