Poem logo
Poem logo
Tác giả: Đặng Thúc Bình
Tác phẩm: Tổng số có 1 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
mùa thi
Tác giả: Đặng Thúc Bình

Mïa thi. BiÕt c¸c em s¾p vao mïa thi. BËn rén h¬n cho nh÷ng giê tèt nghiÖp. Thãc chÝn vµng s¾p thµnh h¹t g¹o. VÉn cßn trau qua n¾ng mét ®«i lÇn. Ve ngñ råi chØ giã thøc trong ®ªm. Ngän ®Ìn s¸ng thøc trªn trang...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm