Poem logo
Poem logo

mùa thi

Tác giả: Đặng Thúc Bình
Mïa thi


BiÕt c¸c em s¾p vao mïa thi
BËn rén h¬n cho nh÷ng giê tèt nghiÖp
Thãc chÝn vµng s¾p thµnh h¹t g¹o
VÉn cßn trau qua n¾ng mét ®«i lÇn

Ve ngñ råi chØ giã thøc trong ®ªm
Ngän ®Ìn s¸ng thøc trªn trang s¸ch
Bao suy nghØ thøc trªn tõng khu«n mÆt
Nh×n c¸c em ngê ngî m¾t quÇng s©u

§êi häc sinh vui nh­ mét con tµu
ChÝn n¨m qua lµ chÝn toa chë ®©y m¬ ­íc
Råi niÒm vui cho nh÷ng giê tèt nghiÖp
SÎ lµ ®Çu tµu ®­a c¸c em ®i xa

Trang s¸h ®ªm nay nh÷ng bµi vë ta qua
C¸c em «n l¹i chÝnh thÇy nhÈm l¹i
ChÝnh thÇy ®©y ®• qua mïa thi Êy
Mïa thi ra tr­êng l¹i ®ãn nh÷ng mïa thi… …

binhdangthuc@yahoo.com.vn

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm