Poem logo
Poem logo

hãy cám ơn tam bảo

Tác giả: Tịnh Nguyệt Vân
Hãy cám ơn Tam Bảo
giúp chúng ta hiểu Đạo
vì chỉ có Đạo lý
giúp sống tròn thanh cao.

Hãy cám ơn Chư Phật
giúp ta sống chơn thật
vì chỉ có tâm chơn
thường giúp ích vạn vật.

Hãy cám ơn Bồ Tát
giúp bạn sống tươi mát
vì Bồ Tát là vị
thường ban bao an lạc.

Hãy cám ơn Phật Trời
giúp bạn sống thảnh thơi
vì chỉ có Phật Trời
là Nguồn sống tuyệt vời.

Hãy cám ơn tất cả
những vị giúp chúng ta
vì tâm của các Ngài
muôn thuở vẫn bao la.

Nguyện Tam Bảo mười phương
thường soi sáng, chỉ đường
và giúp cho muôn lòai
thường sống tròn cao thượng.

Nguyện bao công đức lành
giúp muôn lòai vãng sanh
cõi Tây Phương Cực Lạc
muôn thuở vẫn cao thanh...

Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,
Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,
Nay kính,

Tịnh Nguyệt Vân

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm