Poem logo
Poem logo

công đức ngài địa tạng

Tác giả: Tịnh Nguyệt Vân
Công đức Ngài Địa Tạng
muôn thuở khó nghĩ bàn
vì Ngài luôn cứu giúp
chúng sanh đang nguy nan.

Là Giáo Chủ cõi Âm,
Ngài luôn sống tươi thắm
và luôn giúp muôn loài
vượt thoát bao mê lầm.

Phật Thích Ca đã giao
cõi này cho Minh Giáo
Chủ Địa Tạng Bồ Tát
vì Ngài tu rất cao.

Niệm Danh hiệu của Ngài,
liền tránh được họa tai,
người khác thấy cung kính,
thoát bao sự trở ngại.

Lại được sanh về Trời,
sống an vui nhiều thời,
gắng tu sẽ thành Phật,
luôn tự tại, thảnh thơi.

Hãy xem Kinh Địa Tạng
để thấy thật rõ ràng
công đức Ngài Địa Tạng
trùm khắp, khó nghĩ bàn.

Vì nay thời mạt pháp,
cõi người bao phức tạp,
thường bị ma quấy phá
nên đời nhiều bão táp.

Khi bị ma quấy phá,
đừng kinh sợ, hoảng la.
Hãy niệm Ngài Địa Tạng,
ma qủy liền chạy xa.

Ma qủy rất sợ Ngài
vì Ngài nhiều đại tài
và thần thông quảng đại
nên ma qủy chạy dài.

Hãy niệm Ngài Địa Tạng
để được sống bình an
và thường giúp muôn loài
sống an vui, nhẹ nhàng.

Nguyện Tam Bảo mười phương
luôn soi sáng, chỉ đường
và giúp cho muôn loài
luôn sống đầy tình thương.

Nguyện bao công đức lành
giúp muôn loài vãng sanh
cõi Tây Phương Cực Lạc
muôn thuở vẫn cao thanh...

Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,
Nam-mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát,
Nam-mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát,
Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,
Nay kính,

Tịnh Nguyệt Vân

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm