Poem logo
Poem logo

ngày của bé

Co´c ca co´c co´c
Sa´ng da?y thoi con
Lu´a tuo?i ma`m non
Pha?i quen da?y so´m

Chan ma`n sa?ch thom
Cho con na`m ngu?
Gio` xe´p va`o tu?
Ta?p ti´nh go?n ga`ng

The? du?c nhi?p nha`ng
Khi vu`a thu´c da?y
Da`u co? chan tay
Cu`ng nhau va?n do?ng

Ma´u huye´t luu thong
Ca? nga`y su´c kho?e
Ve? sinh sa?ch se~
Ru?a ma?t da´nh rang

Ngo`i va`o ba`n an
Mo`i me? mo`i ba
Ca? nha` chu´ng ta
Cu`ng chung an sa´ng

Do` de?p ca?p mang
Len duo`ng di ho?c
De´n truo`ng khong kho´c
Mo´i la` tre? ngoan

Va`o lo´p xe´p ha`ng
Vang lo`i co gia´o
Khong duo?c da´nh nhau
Thuong yeu be` ba?n

Cho` chie`u truo`ng tan
Me? ba de´n do´n
Mo?t nga`y cu?a con
Vui choi ho?c ho?i

Thay do` ta´m go?i
Be nuo´c tuo´i hoa
Mo?i vie?c trong nha`
Co´ gia` co´ tre?

Cuo?c so´ng cho? che
Mo´i la` ha?nh phu´c
Ngoi nghi? mo?t lu´c
Com to´i sa~n sa`ng

No´i cuo`i ro?n vang
Ho`n nhien con tre?
Ke? ba me? nghe
Mo?t nga`y di ho?c

Con ha´t con do?c
Theo ba?n theo co
Bi´ bo bi´ bo
La` la´ la la

Ca? nha` chu´ng ta
Nhu ba ngo?n ne´n
Lung linh tren ne`n
Ha?nh phu´c yeu thuong

Cuo?c so´ng bi`nh thuo`ng
Ma` vui de´n the´
Nha` nho? di ve`
Gia di`nh toi do´.

Da?ng Hoa`ng Vu~ (27/3/2016)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm