Poem logo
Poem logo

ái dục và vo minh

Vu`a qua ba´c bo? di da`u
Re´t da?m re´t ha?i tu` lau chua he`
Dong xuan ro`i la?i de´n he`
Ca? do?ng thu?c va?t mo?t be` theo dong

Mie`n tay dem ngo´ng nga`y trong
Song sau ca´ lo?i cho` mong nuo´c ve`
Ha?n cu`ng nga?p ma?n mo?t be`
Ruo?ng do`ng nu´c ne? ca?n ke` kho´ khan

Tay nguyen cha?ng ke´m do`ng ba`ng
Ru`ng xanh thua tho´t ha?n ca`n thie´u mua
Tie´ng co`ng chieng go~ nga`y xua
Nay nhu ai oa´n ca`u mua mo~i nga`y

Mie`n trung lo`ng xo´t dau thay
Bie?n xanh ca´ che´t dem nga`y kho´c than
Nho´ cau bie?n ba?c ru`ng va`ng
Nay ti`m mo?t ne´n muon nga`n gian nan

Pho´ thi? kia cho´n gia`u sang
Thi` nay cu~ng pha?i ba`ng hoa`ng mo~i dem
Ung thu bie´t ngo~ na`o ti`m
Giao thong nguy hie?m nha´n chi`m uo´c mo

Va`o chu`a thi?nh pha?t chi? nho`
Cau kinh tie´ng mo~ va`ng tho duo?m buo`n
Vo minh, a´i du?c ngo?n nguo`n
Lo`ng nguo`i tra´c a?n le? tuon dem nga`y

Vo minh – ngu do´t do´ thay
Ca`ng tang nhie?t huye´t ca`ng da`y pha´ tieu
A´i du?c – an la´m, tham nhie`u
Vo minh, a´i du?c mo?i die`u tieu tan

No´i ra nguo`i ba?o mi`nh ca`ng
To´t khong chi?u tha´y nhi`n nga`n kho´ khan
Am duong hai ma?t can ba`ng
Chi? nhi`n mo?t huo´ng nhu da`n du´t day

Chuye?n do`i thoi bo? ngoa`i tai
Chuye?n mi`nh cu´ va?y nga`y nga`y tro`ng rau
An nha`n cuo?c so´ng qua mau
Ma`m gieo tuoi to´t dem na`o ngu? ngon.

Da?ng Hoa`ng Vu~ (23/4/2016)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm