Poem logo
Poem logo

lạ kỳ

Tren ma?ng la lie?t thong tin
Keu go?i qua`n chu´ng bie?u ti`nh kha´p noi
Da´t nuo´c dang kho´ tram be`
Ma´y trang gay ro´i die~n he` tu? do

Bie?u ti`nh muon va?n no~i lo
Lo?i dau chua tha´y chuye?n to thie´u nguo`i
Thie?t ha?i nhi`n truo´c muo`i muoi
Khong ai la`m vie?c toa`n lo`i kho´c than

Dau chu`ng ke? gia? cong an
Gay ma´t doa`n ke´t dan la`ng phan ly
Da?y ma` di, da?y ma` di
Nhung ho?i ca´t co´ bie´t gi`? di dau?

Va`i hom pha´ xuo?ng pha´ ca`u
Doanh nghie?p thua lo~ ba´t da`u an hoi
Vu`a do´t vu`a pha´ mo?t doi
Chu´ng tu` so? sa´ch thoi ro`i kho?i lo

No? luong, no? thue´, be´o co`
No? luon ba?o hie?m gia? do` van xin
Do? he´t cho cuo?c bie?u ti`nh
Nhan dan la~nh du? ti`nh hi`nh ro´i them

Ca´ch hay dau pha?i kho´ ti`m
Ba`u cu? ti?nh ta´o cho?n ti`m minh quan
Thay do?i la` chuye?n ra´t ca`n
Nhung pha?i bi`nh ti~nh da`n da`n mo´i xuoi

Bay gio` ba`n to´i ba`n lui
Ma` khong khoa ho?c thu?t lu`i te? hon
Nguo`i gio?i xua´t ngoa?i he´t tron
Nhu~ng nguo`i o? la?i pha?i them su´c be`n

Tho`i da?i ky~ tri? na`m tren
Pha?i du`ng khoa ho?c la`m ne`n chu´ng minh
Co´ dau y´ chi´ ca?m ti`nh
Dua nhau di ta´m thi`nh li`nh bie?n trong

Moi truo`ng la` pha?i do`ng lo`ng
Tu` tren xuo´ng duo´i tu` trong ra ngoa`i
Ung thu no´ cha?ng so´t ai
Quan dan mo?t the? co´ nga`y go?i ten

Da`u tu la´m nuo´c la´m kenh
Nuo´c na`y khong de´n nuo´c ben nha?y va`o
Va`i chu?c nam nu~a ro`i sao
Hay la?i la lo´i om nhau bie?u ti`nh

Pha´t trie?n ca`n co´ ta`m nhi`n
Quy hoa?ch tho´ng nha´t di?nh hi`nh chung rieng
Tu`y dan, tu`y di?a, tu`y mie`n
Ta´t ca? cu`ng pha´t la´m tie`n dan theo

Cho?n ca? hai thu´ mo?t le`o
Chu´ cho?n co´ mo?t ai nghe`o ai sang
Na`m dau mo´i chuye?n ca`n ba`n
Sao cho ho?p ly´ tie`n, ha`ng do?i nhau

Ma´y do`ng ba`n lua?n ta`o lao
No´i cu~ng chua he´t ma` na`o ai nghe
Bay gio` i´t ho?i i´t he`
Ti?nh tam ra?nh ro~i ho` ve` van tho

So´ng trong tho`i da?i bay gio`
Ai ai cu~ng thu? hu~ng ho`, vo tam
Du`ng ho?i Toi giu´p gi` chang?
Khong la`m vie?c xa´u thua ra`ng co´ tam.

Da?ng Hoa`ng Vu~ (01/5/2016)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm