Poem logo
Poem logo

tát cả dèu có thẻ

Ca´ che´t da~ ma´y tua`n qua
Kie?m tra, quan tra´c va~n ra an toa`n
Bie?n va~n sa?ch, ca´ va~n ngon
Quan dan cu`ng ta´m la?i co`n tranh an

The´ thi` ca´ che´t ma`n rang
Ke´t qua? pha?i co´ tu` da`ng nguyen nhan
Mo?i gia? thuye´t hie?n ra´t ca`n
Khong ti`m tru?c die?n pha?i da`n quanh co

Ca´ co´ nhie`u loa?i nho? to
Sinh so´ng nhie`u ta`ng tu? do boi lo?i
Ma~u kie?m ne´u la´y ma?t thoi
An toa`n cu~ng chi? be` ngoa`i lo´p tren

Quan tra´c da~ muo?n ma´y hom
Ne´u khong xa? tie´p bie?n bom luan ho`i
An toa`n khi kie?m du´ng thoi
“Bo?i bie´t co´ do?ng chu´ng toi ngung ro`i”

Tho`i gian ca`n lu`i la?i soi
Xem bie?n da~ cuo´n do?c do`i bao xa
Gia? su? gio` khong tha?i ra
Kha? nang khuye´ch ta´n duo?c la` bao lau

Cha´c vu`a thu? nghie?m loa?i na`o
Khong ngo` ha?u qua? la?i cao vo cu`ng
Bay gio` bie´t bi? truy lu`ng
Ho? dang gia´u die´m ta?n cu`ng noi dau

Do?c to´ co´ so´m co´ lau
Chi? lo nay kho?e ve` sau chi?u do`n
Muo`i hay hai chu?c nam tro`n
Vo sinh, be?nh ta?t cha´u con keu tro`i

An toa`n ca´ o? noi noi
Ha~y mau xua´t kha?u kie´m lo`i di chang
Pha?i mo`i the´ gio´i cu`ng an
Nuo´c na`o co´ ca´ ngon ba`ng Vie?t Nam

Dan ta an ca´ nhie`u nam
Bay gio` tieu he´t sao la`m chu´ng minh
Cu~ng la` an u?i, nie`m tin
Truo´c nay an toa`n nen mi`nh va~n y

Be?nh vie?n dong du´c nguo`i di
Kie?m tra su´c khoe? di?nh ky` mo~i nam
Truo´c day chu? quan khong la`m
Nhung gio` bie´t so? bie´t tham cuo?c do`i

Ca´ che´t ti`m tha´y noi noi
Nguyen nhan chua ro~ nha´t tho`i yen tam
Ra´ng cho` them va`i chu?c nam
Su´c kho?e tra? lo`i, bie?n la´m thuong yeu.

Da?ng Hoa`ng Vu~ (01/5/2016)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm