Poem logo
Poem logo

khảo luận "không thành kế"

Tác giả: Đinh Kim Chung
Gia Cát Lượng trí tài tuyệt trác
Hay chỉ là huyễn hoặc mà thôi
Người Hoa tham, lận quen rồi
Bài thơ khảo luận đôi lời như sau

Thừa tướng Thục lần đầu Bắc phạt
Huyện Tây Thành, Mạnh Đạt phản binh
Làm Tào Ngụy Đế thất kinh
Bèn vời Trọng Đạt (1) cứu mình lâm nguy

Tư Mã Ý tức thì quyền biến
Giúp Tào Chân thẳng tiến Tây Thành
Hầu Gia (2) quyết thủ Nhai Đình
Liền sai Mã Tốc, Vương Bình tiên phong

Mã Tốc cậy hiểu thông binh pháp
Kéo binh lên đóng giáp đỉnh đồi
Nhằm dồn quân Thục vào nơi
Một lòng quyết tử xác phơi chiến trường

Tư Mã Ý cắt đường tiếp nước
Làm Thục binh loạn trước rối sau
Hầu Gia bèn rút quân mau
Nhưng lương cạn, phải vào sâu Tây Thành

Họ Tư dẫn đại binh kéo đến
Khiến Hầu Gia thoái tiến lưỡng nan
Thôi thì phận số trời ban
Mở thành liều tấu khúc đàn xem sao!

Rồi chẳng hiểu thế nào phía Ngụy
Hậu tiền binh vô lý đổi quân
Mã Chiêu dù cố can ngăn
Nhưng cha vẫn quyết dẫn quân rời thành

Hầu Gia bởi thông minh thoát nạn
Đã đẩy lui mười vạn Ngụy binh?
Khiến Tư Mã Ý sợ mình
Hay là thực chất nội tình khác xa?

Họ Tư đã hiểu ra âm luật
Trong tiếng đàn bí mật Khổng Minh
Chứ khi thông thạo pháp binh
Làm sao kẻ tuyệt đường sinh đánh lừa!

Tiếng đàn ấy có thừa ân hận
Khóc than cho số phận hẩm hiu
Đồng thời ai oán một điều
Nếu tha mạng Lượng mới theo ý trời

Bởi nhà Ngụy ba đời cảnh giác
Sợ họ Tư phản trắc họ Tào
Ngụy còn dùng Ý vì sao
Để làm đối trọng nhắm vào Khổng Minh

Hầu Gia chết nội tình sẽ khác
Thỏ sa chân, chó khắc vào nồi
Hạ chim, cung cũng bẻ đôi
Tiếng đàn ai oán "ý trời" là đây

"Không thành kế" chuyện này trí trá
Chứ người Hoa đâu quá cao siêu
Ai ai cũng hiểu một điều
Họ thần thánh hóa quá nhiều xưa nay

Người Tầu trọng sâu dày quyền thuật
Nội lực thì sự thật khác xa
Vậy nên với nước Việt ta
Chúng tham ăn hiếp, lột da bình thường😁

Ghi chú:
(1): Tư Mã Ý
(2l: Gia Cát Lượng

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm