Poem logo
Poem logo

rieng tu

Tac gia: Peter Hy Tan
RIENG TU

Co´ bao gio` con ngo`i la?i tu? ho?i
Mi`nh la` ai trong mo?t co~i nhan sinh?
Mi`nh o? dau trong cuo?c so´ng tam linh?
Tu`ng nhi?p da?p trong tim la`m sao co´?

Co´ bao gio` con quan tam, nha´c nho´
Ha?t bu?i tra`n la` ba?n nga~ nhan gian
De´n tu` dau? so´ng chi giu~a pha`m tra`n?
Mai ma´t nha´m lie?u con co`n su? so´ng?

Cu´ mo~i nga`y la` nhu~ng nie`m kha´t vo?ng
Con trong mong thay do?i cuo?c do`i mi`nh
Nho` on Tro`i ma` ho`n duo?c trong trinh
Khong vuong va´n chi nhan ti`nh the´ tha´i

Du`ng de? con them la?c la`m kho` da?i
Nho~ sa chan hoa?c lu´n ma~i u me
Ke´o con xa noi tam to´i e che`
Bao ca´m do~ dang tu´ be` ca´m do~

Xa Nga`i ro`i la`m sao bi`nh an co´
Tam gia´ bang tri´ dau kho? va?t da`n
Ca? ba`u tro`i may u a´m giang giang
Khi ti`nh Chu´a cha?ng co`n ban pha´t nu~a

Con kha´t mong khi con ta`n hoi tho?
Chu´a thuong con ma` mo? cu?a Thien Da`ng
Cho con ve` chung huo?ng phu´c han hoan
Mu`a xuan mo´i ma~i nga`n nam ba´t die?t.

13.01.2019

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm