Poem logo
Poem logo

toi lo láng

Toi lo la´ng nguo`i dan khong an ca´
La`m the´ na`o ca`m cu? tha´ng nga`y qua
Thuong con tre? dang co`n do`ng su~a me?
Nguo`i cu?a bie?n ca?n ba`u su~a xo´t xa

Toi lo la´ng nguo`i dan khong an qua?
Nong nghie?p ta`n theo nuo´c ma´t la`ng que
Thuong con tre? thoi ca´p sa´ch di ve`
Vu`ng da´t nghe`o nu´t ne? nhu~ng bo` ao

Toi lo la´ng nguo`i dan khong an rau
Dan to?c lu`n khong du? cha´t vuon cao
Thuong con tre? va~n mo`n mo?i uo´c ao
Mo?t nga`y na`o dua em va`o wold cup

Toi lo la´ng nguo`i dan khong an su´p
Lau tha´t truye`n ne`n a?m thu?c quo´c gia
Thuong con tre? thie´u am hie?u que nha`
Tuo?i bo`ng bo?t di nha?n gia?c la`m cha

Toi lo la´ng nguo`i dan khong an ga`
Sa´ng mo~i nga`y thie´u va´ng tie´ng o` o
Thuong con tre? tuo?i dang tho`i su´c khoe?
Cuo´i cuo?c do`i va~n ngu? nga´y kho` kho

Toi lo la´ng nguo`i dan khong an bo`
Da´t phu` sa ba?t nga`n do`ng co? cha´y
Thuong con tre? mie?ng chu?m nga´n chu?m da`i
Va~n kho´ nho?c ho?c va`n mo~i chu~ o

Toi lo la´ng nguo`i dan khong an tho?
De? lau nga`y quen ma´t ca´i ve?nh tai
Thuong con tre? kho´ lo`ng hie?u du´ng sai
Tho? va` ru`a ai tha´ng trong cuo?c cha?y

Toi lo la´ng nguo`i dan khong an chay
Lo`ng nhan tu` du´c do? i´t phoi ba`y
Thuong con tre? kho´ lo`ng nhi`n co~i thie?n
Bo? nguyen da´n tu?c tho` cu´ng to? tien

Toi lo la´ng nguo`i dan khong an kieng
Ung thu la´m khi che´t thie´u nguo`i khieng
Thuong con tre? non do`i chua bie´t chuye?n
Da~ bo vo la?c lo´i giu~a xo´m nghe`o

Toi lo la´ng nguo`i dan khong an heo
Tie`n da`y tu´i cu~ng gio´ng nhu~ng ke? nghe`o
Thuong con tre? the`m thuo`ng nhu tho`i loa?n
Va~n chua tu`ng thuo?ng thu´c mie´ng thi?t ngon

Toi lo la´ng khong co`n tie´ng me`o con
Nha` cu?a nguo`i kha´c na`o noi cu?a chuo?t
Thuong con tre? cuo´i do`i chua ngung thuo´c
Nu?a cho nguo`i nu?a cho chuo?t tro´n di

Toi lo la´ng cung – ca`u vo´n phan ky`
Thie´u ca´i an chuye?n gi` dan cu~ng da´m
Ro`i mo?t nga`y ra´n, re´t, de´, giun, chim, …
Cu~ng se~ he´t cha?ng co´ de? ma` ti`m

Hai ki?ch ba?n trong da`u dang a?n hie?n
Nha?p kha?u nhie`u trong nuo´c la´y gi` chuyen
Ne´u tu? cuo`ng thi` so´ng sao cho thie?n
Bo?i an gi` cu~ng thie´u va´ng tie`m tin

Vie?t Nam oi ne´u co`n co´ chu´t ti`nh
Vi` con tre? noi que mi`nh khon lo´n
Thi` chung tay ta ba?o ve? moi truo`ng
Ba`ng ta´t ca? nhu~ng gi` ta co´ the?.

Da?ng Hoa`ng Vu~ (27/4/2016)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm