Poem logo
Poem logo
Tác giả: Đặng Trần Côn
Tác phẩm: Tổng số có 37 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
chương c - đoạn c4 - khổ c46
Tác giả: Đặng Trần Côn

Tích niên hồi (ký) thư đính thiếp kỳ. Kim niên hồi thư đính thiếp quy. Thư quy nhân vị quy. Sa song tịch mịch chuyển tà huy. Tà huy, tà huy, hựu tà huy. Thập ước giai kỳ cửu độ vi. (Đặng trần Côn). ----------. Năm trước...

chương c - đoạn c5
Tác giả: Đặng Trần Côn

Thí tương khứ nhật tòng đầu số. 171. Bất giác hà tiền dĩ tam chú. Tối khổ thị liên niên Tử Tái nhân. Tối khổ thị thiên lý Hoàng Hoa thú. Hoàng Hoa thú thùy vô đường thượng nhân. Tử Tái nhân thùy vô khuê trung phụ. Hữu thân...

chương c - đoạn c6 - khổ c61
Tác giả: Đặng Trần Côn

Thiếp hữu Hán Cung thoa. Tằng thị giá thì tương tống lai. Bằng thùy ký quân tử. Biểu thiếp tương tư hoài. (Đặng Trần Côn). ----------. Thiếp có Hán cung thoa. Từng là ngày cưới tặng làm quà. Nhờ ai gởi quân tử. Tỏ bầy...

chương c - đoạn c6 - khổ c62
Tác giả: Đặng Trần Côn

Thiếp hữu Tần lâu kính. Tằng dữ lang sơ tương đối ảnh. Bằng thùy ký quân tử. Chiếu thiếp kim cô lánh. (Đặng Trần Côn). ----------. Thiếp có Tần lâu kính. Xưa vẫn cùng chàng soi hình ảnh. Nhờ ai gửi trượng phu. Thấy thiếp...

chương c - đoạn c6 - khổ c63
Tác giả: Đặng Trần Côn

Thiếp hữu câu chỉ ngân. 201. Thủ trung thì (tằng) tương thân. Bằng thùy ký quân tử. Vi vật ngụ ân cần. (Đặng Trần Côn). ----------. Thiếp có chiếc nhẫn xinh. 201. Thân thiết trong tay mình. Nhờ ai gửi quân tử. Vật nhỏ...

chương c - đoạn c6 - khổ c64
Tác giả: Đặng Trần Côn

Thiếp hữu tao đầu ngọc. Anh nhi niên sở lộng. Bằng thùy ký quân tử. Tha hương hạnh trân trọng. (Đặng Trần Côn). ----------. Thiếp có chiếc trâm ngọc. Con thường dấu trêu chọc. Nhờ ai gởi trượng phu. Quê người giữ trước...

chương c - đoạn c7 - khổ c71
Tác giả: Đặng Trần Côn

Tích niên âm tín hữu lai thì. Kim niên âm hy tín diệc hy. Kiến nhạn uổng nhiên tư tái bạch. 211. Văn sương mạn tự chế miên y. Tây phong dục ký vô hồng tiện. Thiên ngoại liên y tuyết vũ thùy. Tuyết hàn y hề hổ trướng. Vũ lãnh...

chương c - đoạn c7 - khổ c72
Tác giả: Đặng Trần Côn

Bi hựu bi hề cánh vô ngôn. Đăng hoa nhân ảnh tổng kham liên. Y ốc kê thanh thông ngũ dạ. Phi phất hoè âm độ bát chuyên. Sầu như hải. Khắc như niên. Cưỡng nhiên hương hoa hồn (+dục) tiêu đàn chú (trụ) hạ. Cưỡng lâm...

chương c - đoạn c7 - khổ c73
Tác giả: Đặng Trần Côn

Thiên viễn vị dị thông. Ức quân du du hề tứ hà cùng. Hoài (Sầu) nhân xứ thương tâm hung. Thụ diệp thanh sương lý. Cùng thanh tế vũ trung. 251. Sương phủ tàn hề dương liễu. Vũ cứ tổn hề ngô đồng. Điểu phản cao thung. Lộ...

chương c - đoạn c7 - khổ c74
Tác giả: Đặng Trần Côn

Thuỳ vị dung hề không (tâm) bàn hoàn. Lang quân khứ hề cách trùng quan. Hà sí Thiên Đế tôn lãnh lạc khấp (lập) Ngân Chử. Hà sí Hằng Nga phụ thê lãnh toạ Quảng Hàn. Tạ sầu hề vi chẩm. Chử muộn hề vi xan. Dục tương tửu chế sầu...

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm