Poem logo
Poem logo

64 nèn kinh té

Sa´u muoi bo´n ne`n kinh te´
Hie?n dang tren cu`ng mo?t the? quo´c gia
Manh mu´n, nho? le?, mo?i nha`
Kinh te´ cho la´m chua qua nuo´c gia`u

Noi dau cu~ng muo´n tie´n mau
Da`u tu da`n tra~i cho? na`o cu~ng buoi
Mo~i ti?nh mo?t kie?u mo?t noi
Cong, nong, di?ch vu?, an choi cu`ng to`n

Tha´y anh du li?ch nhie`u hon
Ti?nh tui cu~ng pha?i xay them tuo?ng da`i
Do`ng ba`ng nong nghie?p no´i da`i
Ma´y anh tha`nh pho´ ba´t tay lo?i bu`n

Xi mang, sa´t the´p du`ng du`ng
Khong ke? ru`ng nu´i hay vu`ng pho´ xinh
Sa´u muoi ba ti?nh y thinh
Trong khi die`u kie?n, di?a hi`nh kha´c nhau

Do thi? ba´t ke? cho? na`o
Da?y nguo`i luong thie?n di va`o nha~n tam
Truo´c day da~i na´ng mua da`m
Nay da´t dau nu~a ma` la`m nong dan

Co´ chu~ thi` do~ kho? than
Ba do`i i´t ho?c bie´t ma`n chi day
Bo`i thuo`ng so´ng duo?c ma´y nga`y
Hay la?i khan go´i di xay tuo?ng da`i

Ha`ng rong to?i pha?m no´i da`i
Co´ pha`n do´ng go´p nhu~ng nga`y xua luon
Bay gio` xu? ly´ ngo?n nguo`n
Pha?i nhi`n qua´ khu´ de? co`n tuong lai

Da´m nhi`n la?i nhu~ng du´ng sai
Quy hoa?ch theo huo´ng duo`ng da`i tro? nhau
O? dau co´ nhu~ng lu?c na`o
Xay du?ng cho? do´ da`u ta`u da?c trung

Mie`n que nong nghie?p da~ tu`ng
Pha?i tra? la?i du´ng no~i mu`ng nong dan
Pho´ thi? xinh de?p ra´t ca`n
Xin du`ng co´ de? cha`n da`n nhe´ch nha

Mo?i nguo`i ai cu~ng co´ nha`
Tu`y theo die`u kie?n ma` ra khu na`o
Cong, nong, pho´, bie?n de`u cha`o
Nguo`i ho?p nang lu?c buo´c va`o du?ng xay

Sa´u muoi ba ti?nh chung tay
Mo~i noi mo?t ve? du? da`y van minh
Quan dan tha´m cha?t an ti`nh
Dau ca`n de´n mu´c pha?i ri`nh mo` nhau

Vie?c truo´c bie?n chu´ng vie?c sau
Chi? la`m truo´c ma´t the´ na`o cu~ng sai
Nhu~ng lo`i gai ma´t tra´i tai
Nhu~ng nguo`i ngay tha?ng thuo`ng hay la´m mo`m.

Da?ng Hoa`ng Vu~ (26/4/2016)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm