Poem logo
Poem logo

dao choi cung the gioi cua tam hon…

Tac gia: PHẠM KHANG
Pha?t gia´o Thie`n tong da?y ra`ng chi`a kho´a cho su? tang truo?ng no?i tam la` “mo?t cu?c than ho`ng ma´c trong cuo´ng ho?ng”- mo?t chuo´ng nga?i sau tha?m de´n no~i chu´ng ta khong the? nuo´t no´ va`o ma` cu~ng khong the? kha?c no´ ra. Mo?t ha?t ca´t trong lo`ng con trai ngo?c, mo?t ve´t so`n gai duo´i ca´i yen, mo?t gia´c mo?ng a´m a?nh, mo?t tru?c gia´c khong lo`i ra`ng pha?i co´ “mo?t die`u gi` hon the´ nu~a”- Nhu~ng bu´c tranh bie´n thien, nhu nhu~ng tra?i nghie?m de`u chi? ve` cu`ng mo?t huo´ng. Do?t nhien, do`i so´ng khong the? coi la` ma?c nhien nhu the´. Do´ la` lu´c xua´t hie?n mo?t ke kie´m ti`m di´ch thu?c.

Ro rang la toi hie?n hu~u la` chua du?; toi muo´n bie´t toi la` ai va` toi so´ng trong tuong quan vo´i ca´i gi`, toi o? day de? la`m gi`?

Toi di tim toi de nhan biet su that

Rang toi co mat o day de lam gi

Toi dang nghet tho giua ton tai va hu ao

Toi chi thay em dep va toi khao khat

Dien dan bay gio la cua em va khong ai thay the
Em co thich dieu do khong…?

Do?c da´o giu~a muon loa`i, do`i so´ng con nguo`i co´ nha?n thu´c ve` chi´nh mi`nh, tuy the´ chung ta la?i hie?n hu~u trong mo?t the´ gio´i khong tu? gia?i thi´ch. Ca´i gi` la`m cho do`i so´ng tro? tha`nh do`i so´ng?

Sau tha?m ben trong, chu´ng ta bie´t ra`ng nhu~ng du~ lie?u va?t cha´t khong pha?i la` cu´u ca´nh.

Va?y nen chu´ng ta kie´m ti`m mo?t su? gia?i thi´ch to´i ha?u, mo?t nguo`n ma?ch cu?a y´ nghi~a tha?t xa xoi he´t mu´c co´ the?, mo?t cau tra? lo`i ro´t ra´o ma` du´ng truo´c no´, mo?i cau ho?i pha?i im ba?t.

Chu´ng ta co´ the? bie´t die`u gi`?

Chu´ng ta pha?i la`m die`u gi`?

Chu´ng ta co´ the? hy vo?ng ve` die`u gi`?

Con nguo`i la` gi`?

Bo´n cau ho?i lo´n do ca´c nha` trie´t ho?c tho`i Khai sa´ng da?t ra.. Sau na`y ho?a sy~ ha?u a´n tuo?ng Paul Gauguin die~n da?t tha`nh ba cau ho?i:

Chu´ng ta tu` dau to´i?

Chu´ng ta la` gi`?

Chu´ng ta di ve` dau?

Va on Chua…on Phat…kho tang tu tuong dan gian va cac nha tri gia…cuoi cung thi chu´ng ta cung ru´t ra duoc nhu~ng the´ gio´i quan cu?a mi`nh tu` mo?t da phu´c cu?a ca´c nguo`n ma?ch - gia di`nh, gia´o du?c, ne`n ta?ng van ho´a, tra?i nghie?m va` kha´m pha´. Trong khi do´ nhu~ng ti´n do` cu?a ca´c ton gia´o, chu? truong ra`ng the´ gio´i quan cu?a ho? duo?c bo?c lo? tu` ben ngoa`i kinh nghie?m cu?a con nguo`i, qua mo?t da?ng thu´c ma?c kha?i.

PK…

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm