Poem logo
Poem logo

con đường không đi

THE ROAD NOT TAKEN
by Robert Frost

Two roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth;

Then took the other, as just as fair,
And having perhaps the better claim,
Because it was grassy and wanted wear;
Though as for that the passing there
Had worn them really about the same,

And both that morning equally lay
In leaves no step had trodden black.
Oh, I kept the first for another day!
Yet knowing how way leads on to way,
I doubted if I should ever come back.

I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I-
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.
****
*
CON ĐƯỜNG KHÔNG ĐI

Đường chia hai lối, rừng vàng lá
Làm sao tôi chọn được cả đôi
Là kẻ độc hành tôi đứng lại
Dõi mắt về một ngả tận xa xôi
Nơi khúc quanh bờ bụi khuất che rồi

Tôi đã chọn một ngả về phía khác
Có lẽ là ngả tốt nhất, chắc công bình
Bởi cỏ xanh đang đợi cuộc hành trình
Dù hai ngả đều giống nhau y hệt
Cũng dấu mòn đây đó hiện đinh ninh

Buổi sáng ấy, hai ngả đường yên ắng
Lá phủ đều không bị dẫm lên chi
Ngả đường kia dành lần tới, sẽ đi
Dù vẫn biết đường nối đường chẳng dứt
Lòng ngại ngần, nếu tôi quay về được

Chuyện tôi kể kèm theo tiếng thở dài
Ở đâu đó, lúc tuổi đời chồng chất từ đây:
Hai ngả đường trong rừng rú, và tôi-
Kẻ đã chọn lối đi vắng thưa người bước
Và làm nên những khác biệt trong đời

Trần Đức Phổ dịch

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm