Poem logo
Poem logo

chùm thơ: 36 kế trong binh pháp tôn tữ thắng chiến kế (đường thi)

A-Thắng chiến kế

Kế thứ 1-Giấu trời qua biển
Vượt biển qua trời kế thé nào.
Đêm đen nhận dược các vì sao.
Tào gia dốt nát tên buông bỏ.
Cát Lương khôn ngoan lại nhận vào.
Đất nước diêu tàn vì khói lửa.
Non sông tan nát bởi binh đao.
Muôn đời Dịch lý còn soi sáng.
Luôn mãi thành công thắng lợi cao.
VH.
Kế thứ 2-VÂY NGỤY CỨU TRIỆU.
Chiến Quốc Xuân Thu rỏ thật dây.
Kế vây Ngụy cứu Triệu an bày.
Bàng quyên tiểu tử dùng mưu dở.
Tôn Tẩn anh hùng dụng kế hay.
Hạnh phúc toàn dân chung sức gánh.
An nguy đất nước cùng ra tay.
Tề Công rất giỏi tài thao lược..
Dấy nghiệp xưng vương ở đất nầy.
VH.
Kế thứ 3-MƯỢN ĐAO GIẾT NGƯỜI.
Bày kế mượn đao giết kẻ thù..
Từ thời Tam Quốc thuở Xuân Thu.
Gian manh Tào Tháo nhiều mưu hiểm..
Ương bướng Nễ Hành chết bởi ngu.
Sự thế mấy khi ma học đạo..
Trò dời hiếm thấy quỷ đi tu..
Muôn đời chuyện cũ còn in dấu.
Bày kế mượn đao giết kẻ thù
VH.
Kế thứ 4-DĨ DẬT ĐÃI LAO(Lấy Nhân Đối Mệt.)
Lấy nhân đối mệt chuyện an bày.
Dĩ Dật Đãi Lao sách rất hay.
.Xích Bích Chu Du mưu phóng hỏa.
Kỳ Sơn Cát Lượng kế không tày
Yên hàn ẩn dấu vào lòng đất
Loạn lạc bung ra ngập bóng mây.
Kinh nghiệm muôn thu còn nhớ mãi.
Làm theo sách lược tổ tiên này.
VH
Ké thứ 5-SÁN HỎA ĐẢ KIẾP (Lợi Dụng Cháy Nhà mà đánh Cướp.)
Lợi dụng cháy nhà kế hiểm sâu.
Cùng nhau cướp của mấy anh giàu.
Tào Gia Xích Bích thua dau ruột.
Lưu Bị Kinh Châu thắng nhức dầu
Đất nước hoang tàn bao kẻ khóc.
Non sông tan nát lắm người sầu..
Muôn đời cuộc sống luôn như thế.
Lợi dụng cháy nhà kế hiểm sâu.
VH.
Kế thứ 6-DƯƠNG ĐÔNG KÍCH TÂY.
Hàng hàng lớp lóp chiến trận chia.
Nhức óc đinh tai tiếng giặc kìa.
Biển Bắc hùng hùng điều binh đấy.
Trời Nam hổ hổ dẫn quân kia.
Quan Công tiền trạm dưa tay đón
Cát Lượng trung cung vẫy quạt chìa.
Hẻm nhỏ Hoa Dung mờ khói lửa
Hàng hàng lớp chiến trận chia.
VH.
******************************************
KẾ THỨ 1
MAN THIÊN QUÁ HẢI
(Giấu trời qua biển)
Man thiên quá hải kế ra sao?
Bóng tối mà thu được ánh hào
Mạnh Đức(1) đa nghi tên bắn bỏ
Hầu Gia(2) lắm kế cỏ thu vào
Đôi khi mất mạng vì dao nhỏ
Lắm lúc bình an hứng đại đao
Dịch lý thâm sâu còn áp dụng
Vô vàn lĩnh vực rất dồi dào.
Chú thích:
(1): Tào Tháo.
(2): Gia Cát Lượng.
KẾ THỨ 2
VÂY NGỤY CỨU TRIỆU
Bao vây Ngụy cứu Triệu là đây
Chiến quốc Xuân Thu đã tỏ bày
Phía Ngụy Bàng Quyên dùng kế dở
Bên Tề Tôn Tẫn lập mưu hay
Thân chinh đại tướng xua quân tiến
Tổ quốc lâm nguy phải giải vây
Tôn Tẫn thuở xưa tài đảm lược
Cổ nhân huyền thoại khắc nơi này.
KẾ THỨ 3
TÁ ĐAO SÁT NHÂN
(Mượn đao giết người)
Mượn đao kẻ khác giết quân thù
Tam quốc tranh giành đã tạc thu
Tào Tháo gian hùng giăng kế quỷ
Nễ Hành bướng bỉnh chết vì ngu
Trò diễn thông thường Mèo thương Chuột
Xiếc đời vẫn vậy Cú khóc Cu
Hậu thế đời sau in đáy ruột
Mượn đao kẻ khác giết quân thù
KẾ THỨ 4
DĨ DẬT ĐÃI LAO
(Lấy nhàn đối mệt)
Dĩ dật đãi lao kế đã bày
Thanh nhàn đối mệt sách trao tay
Này Ngô Xích Bích mưu công hỏa (1)
Nọ Ngụy Kỳ Sơn kế chẳng tày (2)
Lúc nấp vùi sâu bao lớp đất
Khi ra vút tận chín tầng mây
Muôn đời vạn kiếp khi hành động
Khắc cốt ghi tâm sách lược này
Chú thích:
(1), (2): Tư Mã Ý ngăn Gia Cát Lượng ở Kỳ Sơn, Chu Du phóng hỏa tại Xích Bích.
KẾ THỨ 5
SẤN HỎA ĐẢ KIẾP
(Lợi dụng cháy nhà mà đánh cướp)
Ăn tàn đóm cháy kế thâm sâu
Lửa cháy sang hôi của kẻ giàu
Bởi lúc bên Tào lui Xích Bích
Là khi phía Bị tiến Kinh Châu
Nhà tan cửa nát bao người khóc
Nước chảy bèo trôi khối kẻ sầu
Thế thái nhân tình đau đớn vậy
Ăn tàn đóm cháy kế thâm sâu
KẾ THỨ 6
DƯƠNG ĐÔNG KÍCH TÂY
(Dương oai phía Đông, công kích phía Tây)
Thế trận tầng tầng lớp lớp chia
Đinh tai rối mắt thấu chưa kìa
Bên này diễu võ hư hư đấy
Phía nọ dương oai thực thực kia
Chốn thực Quan Công đao đợi vẫy
Nơi hư Cát Lượng quạt lông chìa
Hoa Dung lối hẻm bao mờ ảo
Thế trận tầng tầng lớp lớp chia
Đ.K. NHUNG

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm