Poem logo
Poem logo

chùm thơ: 36 kế trong binh pháp tôn tử địch chiến kệ (xướng hoạ đường thi)

B-Địch chiến kế


Kế thứ 7-VÔ TRUNG SINH HỮU(Không có mà làm thành có)
Không hóa có rồi có biến không
Anh hùng vào trận cố mà trông.
Phù Kiên chống Tấn công thành thủ.
Họ Tạ xâm Tần thủ hóa công.
Gió thổi hạc kêu nhiều lại ít.
Cỏ cây lính tráng ít mà đông.
Hư hư thực thực điều không tưởng.
Không hóa có rồi có biến không
VH.
Kế thứ 8-Ám độ Trần Thương

Trần Thương Ám Độ kế Tân huyền,
Tranh bá đồ Vương bất chánh chuyên.
Hạng Võ Trung Nguyên cam đào Tẩu.
Lưu Bang đất Thục giữ sân tiền
E dè quỷ kế .không nên tiến.
Ngán ngại mưu ma phải chạy liền.
Sạn Đạo sữa đường không chủ chiến
Trần Thương Ấm Độ kế Tân huyền.
VH.


Kế thứ 9-CÁCH NGẠN QUAN HỎA(Đứng Cách Bờ Để xem Lửa Cháy.)
Tự biến trung cung kế giỏi dây.
Đường đi nước bước đã an bày.
Tào Gia chắc dạ không tan xác.
Viên Thiệu rùng mình chết bỏ thây.
Kẻ xấu cài vào quân rối loạn.
Người gian đặc để tướng thua ngay.
Ăm mưu chia rẻ gây nguy hại..
Tự biến trung cung kế giỏi đây.
VH.
Kế thứ 10-TIỂU LÝ TÀNG ĐAO(Cuời Mĩm Giấu Đao)
Tiểu Lý Tàng Đao mặt tinh không.
Vào ra chú ý để săn lùng.
Huyền Tông dưới trướng người tan giống.
Lý Phủ đầu triều kẻ mất giòng.
Khẩu Phật Tâm Xà nào dể thấy.
Long Lang Dạ Sói khó mà trông.
Âm mưu thủ ác gây nguy hại.
Cười nụ Giấu Đao mặt tỉnh không.
VH..
Kế thứ 11-Lý đại đào cương

Thay hình đổi dạng biết ai chăng.
Lý Đại Đào Cương chứng tỏ rằng.
Chém tóc Tào Gia thay cái chết.
Lê lai cứu Chúa giải nguy bằng
Cây đào ngã xuống thay gốc mận.
Tội lớn bé vào chẳng khó khăn.
Cùng giậu chung giàn đành phải thế.
Giả chân lẫn lộn lắm bâng khuâng.
VH
Kế thứ 12-THUẬN THỦ KHIẾN DƯƠNG(Tự Tay Dắt Dê)
Thuận tay dắt dê đúng là hay.
Chọn được thời cơ dón dịp may.
Âu trỉ Lưu Chương mưu chã có.
Khôn ngoan Cát Lượng kế phơi bày.
Năm canh đợi mãi mà không thây.
Một khắc chờ thôi lấy được nầy.
Mọi chuyện đổi thay là thế đấy.
Leo cao té nặng chết liền ngay.
VH.
********************************
KẾ THỨ 7
VÔ TRUNG SINH HỮU
(Không có mà làm thành có)
Từ không hóa có, có mà không
Xuất lộ anh hào hãy thử trông
Chế Tấn Phù Kiên công hóa thủ
Kìm Tần Họ Tạ thủ thành công
Phong thanh hạc lệ nhiều như ít
Thảo mộc giai binh ít lại đông
Mượn tổ sinh nhờ cho nở trứng
Xanh lam đỏ trắng lại ra hồng
KẾ THỨ 8
ÁM ĐỘ TRẦN THƯƠNG
Ám độ Trần Thương kế diệu huyền
Tranh hùng Hán Sở nỗi truân chuyên
Trung Nguyên Hạng Vũ không cho tiến
Đất Thục Lưu Bang bị chặn tiền
Mệnh số an bày đường sạn đạo
Mưu ma chước quỷ lối vòng bên
Trung Nguyên mở lối cho quân Hán
Ám độ Trần Thương kế diệu huyền

KẾ THỨ 9
CÁCH NGẠN QUAN HỎA
(Đứng cách bờ để xem lửa cháy)
Muôn đời tự diễn biến là đây
Điển cố ngày xưa đã tỏ bày
Tọa trước bên Tào không lột xác
Ngồi sau phía Thiệu tự phanh thây
Bên trong kẻ địch sinh tranh đấu
Nội bộ quân thù rối loạn ngay
Đã thấu lòng người đâu tốn sức
Muôn đời tự diễn biến là đây.
KẾ THỨ 10
TIỂU LÝ TÀNG ĐAO
(Cười nụ giấu dao)
Mưu mô lập kín tựa như không
Tiểu lý tàng đao thật lạnh lùng
Khối kẻ lìa hồn triều Lý Phủ (1)
Bao người nát xác trướng Huyền Tông (2)
Tâm xà khẩu Phật không nhờ vả
Bụng ác mồm cười khó cậy trông
Kẻ ác người hiền ai thấu được
Khi trong lúc đục cõi phiêu bồng
KẾ THỨ 11
LÝ ĐẠI ĐÀO CƯƠNG
(Lý chết thay đào)
Lý đại đào cương đã tỏ rằng
Vì đào chết mận đỡ nhau chăng!
Bên Tàu Họ Tháo sinh hai tóc(1)
Phía Việt Lê Lai chết một vầng(2)
Trước ngõ cha đi thì chú đến
Sau nhà chị ngã ắt em nâng
Bầu tròn bí ống chung giàn ấy
Thiện ác phân chia thấy nhẹ bâng.
(1): Tào Tháo chém tóc để thay cho chém đầu.
(2): Lê Lai chết thay cho Lê Lợi.
KẾ THỨ 12
THUẬN THỦ KHIÊN DƯƠNG
(Tiện tay dắt dê)
Thuận thủ khiên dương kế thực hay
Ngàn năm mới có một cơ may
Lưu Chương bạc nhược mưu chưa có
Cát Lượng anh minh kế đã bày
Lắm lúc ngàn đời không chiếm nổi
Nhiều khi một khắc đã vào tay
Thế thời thời thế là như vậy
Bịt mắt đi đêm chết có ngày.

Đinh Kim Nhụng

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm